2016-11-02 08:20:15

Obavijest za roditelje učenika koji NISU ušli u projekt financiranja školske prehrane od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ u šk. g. 2016./17.

Svjesna da postoje obitelji koje iz pojedinih opravdanih razloga možda nisu uspjele osigurati da njihova djeca postanu Krajnji korisnici temeljem sklopljenih Ugovora, Zaklada je osigurala dodatnih 400.000,00 kn (četiristo tisuća kuna i nula lipa) kako bi direktnim davanjem pojedinačnih potpora za pokriće troškova školske prehrane u šk. god. 2016./2017. prema obiteljima omogućila pokriće takvih troškova za svu onu djeca koja iz posebno opravdanih razloga nisu uspjela steći status Krajnjih korisnika za potrebe sklopljenih Ugovora.

Zaklada je osigurala dodatni fond od 400.000,00 kn za stjecanje prava na potporu u svrhu pokrića troškova školske prehrane u šk. god. 2016./2017. za one obitelji koje iz posebno opravdanih razloga nisu uspjele osigurati da njihova djeca steknu status Krajnjih korisnika.

Takve obitelji mogu do zaključno 30. studenog 2016. godine uputiti Zakladi pisanu zamolbu (prihvatit će se i rukom pisana zamolba, kao i e-mailom upućena zamolba - koristiti adresu potpore.fo@zhzd.hr) za dobivanjem takve potpore, uz obavezan navod i obrazloženje posebno opravdanog/ih razloga zašto nisu uspjele ostvariti status Krajnjih korisnika za svoju djecu u sklopu Projekta koji Zaklada provodi s Korisnicima.

Za ostvarenje takve potpore, u cijelosti vrijede isti uvjeti koji su vrijedili za Krajnje korisnike po sklopljenim Ugovorima, sve kako su isti utvrđeni u članku 3.2. Ugovora, a prihodi pojašnjeni u članku 3.3. Ugovora. Ujedno, uz spomenutu zamolbu, obitelji su dužne priložiti istu dokaznu dokumentaciju koja je bila tražena za Krajnje korisnike temeljem članka 3.4. Ugovora - zadane obrasce za istu su im dužni omogućiti Korisnici / Osnovne škole.

Zamolbe, zajedno s dokaznom dokumentacijom, za naprijed spomenutu vrstu potpore predaju obitelji direktno prema Zakladi te je Zaklada neposredno odgovorna za obradu i odlučivanje o tako zaprimljenim zamolbama; Korisnici u tom smislu nemaju nikakvu odgovornost prema takvim prijaviteljima.

Pojašnjenja radi, posebno opravdanim razlozima smatrat će se sljedeći razlozi:

-      viša sila (mora biti obrazložena i dokazana);

-      smrt užeg člana obitelji u vrijeme kada je bilo potrebno predati zahtjev i dokaznu dokumentaciju Korisnicima / Osnovnim školama (mora biti dokazano);

-      (iznenadna) bolest podnositelja zahtjeva koja ga je onemogućila u pravovremenom podnošenju zahtjeva Korisniku/Osnovnoj školi (mora biti dokazano);

-      zahtjev je odbijen od Korisnika/Osnovne škole iz razloga što je osoba nezaposlena, ali nije prijavljena na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), a pritom je prilikom obrade zahtjeva bila zanemarena ili nepoznata činjenica da je osoba nezaposlena i neregistrirana kod HZZ-a iz razloga što je toj osobi privremeno oduzeta poslovna sposobnost zbog privremene / trajne bolesti i si. (mora biti dokazano);

iznimno druge okolnosti (mora biti obrazloženo i dokazano), podložno procjeni

Zaklade.

Zaklada pritom zadržava pravo u potpunosti samostalno i bez mogućnosti žalbe podnositelja zamolbe odbiti bilo koju zaprimljenu zamolbu, ukoliko temeljem dostupne dokumentacije procijeni i ocijeni da podnesena zamolba ne udovoljava svemu naprijed navedenom, odnosno ukoliko ocijeni da u zamolbi navedene okolnosti ne predstavljaju posebno opravdani razlog za uvažavanjem zamolbe za dodjelom potpore u svrhu pokrića troškova školske prehrane za šk. god 2016./2017.

Obiteljima čije zamolbe za potporom budu prihvaćene od strane Zaklade, iste će prihvatiti u visini troškova (cijene i vrste obroka) koji su za odnosnu Osnovnu školu (koju dijete polazi) ugovoreni s Korisnicima. Pokriće troškova školske prehrane bit će odobreno za razdoblje od 01. prosinca 2016. godine do kraja šk. god. 2016./2017.

 

Popis potrebne dokumentacije iz Ugovora:

 

Članak 3.2.

Radi izbjegavanja dvojbe, u nastavku se precizno utvrđuju svi uvjeti koje djeca Krajnji korisnici i obitelji u kojima ista žive moraju kumulativno ispuniti i relevantnom dokumentacijom dokazati kako bi ostvarili status Krajnjih korisnika u smislu ovog Ugovora:

(i) Dijete je polaznik nekog od 8 (osam) razreda jedne od Osnovnih škola;

(ii) obitelj u kojoj živi Dijete ne plaća za to Dijete djelomičnu ili cjelokupnu školarinu za potrebe pohađanja redovnog općeobrazovnog programa u Osnovnoj školi;

(iii) Dijete je krvnim srodstvom ili po nekoj zakonskoj osnovi povezano s obitelji u kojoj živi;

(iv) Dijete i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) je hrvatski državljanin;

(v) obitelj u kojoj živi Dijete ima prosječni mjesečni prihod ostvaren u razdoblju od početno 01. siječnja 2016. godine do zaključno 31. kolovoza 2016. godine po članu zajedničkog kućanstva (koje kućanstvo čine svih članovi obitelji i djeca, uključivo Dijete, koji dijele isti životni/stambeni prostor) koji ne prelazi iznos od 60,1323 % (šezdesetcijelatisućutristodvadesettri posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN 26/2016), a koja proračunska osnovica je utvrđena u iznosu od 3.326,00 kn (tritisućetristodvadesetšest kuna i nula lipa) (u daljnjem tekstu: „Proračunska osnovica“) te pri čemu se utvrđuje da 60,1323 % (šezdesetcijelatisućutristodvadesettri posto) Proračunske osnovice iznosi 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna i nula lipa);

(vi) obitelj u kojoj živi Dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za dijete/djecu za školsku godinu 2016./2017.;

(vii) Dijete i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) za Dijete, nije prethodno ili istovremeno po nekoj drugoj osnovi iz bilo kojeg javnog izvora ostvarilo pokriće cjelokupnih ili dijela troškova školske prehrane za školsku godinu 2016./2017.

 

Članak 3.3.

Prihod zajedničkog kućanstva, u smislu navoda u članku 3.2. točka (v) ovog Ugovora, kumulativno podrazumijeva i obuhvaća sljedeće:

- prosječna mjesečna neto plaća, odnosno naknada s osnove zaposlenja, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

- mirovina (sa zaštićenim i drugim dodacima na mirovinu), naknada mirovine ili novčana naknada u prosječnom mjesečnom iznosu, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

- dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja te dohodak od poljoprivrede i šumarstva); dohodak od imovine i imovinskih prava; dohodak od kapitala; dohodak od osiguranja; drugi dohodak utvrđen za poreznu osnovicu poreza na dohodak, sve ostvareno u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

- naknada plaće za vrijeme bolovanja te rodiljna i roditeljska novčana potpora, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva, podložno primjenjivosti;

 

Članak 3.4.

Dokazna dokumentacija koju roditelji (odnosno zakonski skrbnici, posvojitelji ili udomitelji) moraju dostaviti, a u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta iz članka 3.2. ovog Ugovora, je kako slijedi u nastavku (pri čemu stavke iz ovog članka 3.4. u potpunosti korespondiraju sa stavkama iste oznake u članku 3.2.):

 

•Dokazuju Osnovne škole prema Korisniku, a potom Korisnik prema Zakladi:

(i) potvrda Osnovne škole temeljem službenih evidencija iste;

(ii) potvrda Osnovne škole temeljem službenih evidencija iste;

pri čemu dokazi za (i) i (ii) čine jednu potvrdu, koju potpisuje i ovjerava pečatom ravnatelj škole, svaki za svoju Osnovnu školu, a obrazac koje potvrde je priložen ovom Ugovoru i čini njegov sastavni kao Prilog 3.

 

•Dokazuje obitelj u kojoj živi Dijete prema Osnovnoj školi, a potom Osnovna škola prema Korisniku, odnosno Korisnik prema Zakladi:

 

(iii) tiskana ili elektronička preslika Djetetovog Rodnog lista (ne može biti starija od šest mjeseci) kad dijete živi s roditeljima, tj. preslika Rješenja o skrbništvu (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud) kad dijete živi kod zakonskog skrbnika, tj. preslika Rješenja o posvojiteljstvu (donosi nadležni CZSS), tj. preslika Odluke nadležnog CZZS ili Odluke nadležnog suda u izvanparničnom postupku kad dijete živi kod udomitelja (donosi nadležni CZSS ili nadležni sud), a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani;

(iv) tiskana ili elektronička preslika Domovnice (može biti starija od šest mjeseci) za Dijete i/ili jednog od roditelja (odnosno jednog od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) hrvatskog državljanina, a pri čemu elektronička preslika podrazumijeva ispis iz sustava e-građani;

(v)

1. izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću o sastavu zajedničkog kućanstva u kojem živi Dijete, koju potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja);

2. potvrda o nezaposlenosti i trajanju nezaposlenosti za one članove zajedničkog kućanstva koji su nezaposleni (izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje);

3. potvrda o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), odnosno naknade mirovine ostvarene u razdoblju 01.01.2016. – 31.08.2016., za one članove zajedničkog kućanstva koji su umirovljenici, odnosno koji ostvaruju naknadu mirovine (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta);

4. izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću o visini ostvarenih neto dohodaka i drugih dohodaka za razdoblje 01.01.2016. – 31.08.2016. za svakog pojedinog člana zajedničkog kućanstva starijeg od 15 (petnaest) godina, zajedno sa svim dostupnim dokazima takvih dohodaka (npr. platne liste, IP obrasci, potvrde poslodavca, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) (izjavu potpisuju svi članovi zajedničkog kućanstva stariji od petnaest godina);

5. potvrda o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora za razdoblje 01.01.2016. – 31.08.2016. za one članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od HZZO te rodiljnih i roditeljskih potpora (izdaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prema mjestu prebivališta);

(vi) izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom se potvrđuje da obitelj u kojoj živi Dijete nije ostvarila potporu od Zaklade za fizičke osobe u svrhu pokrića troškova školske prehrane za dijete/djecu za školskoj godini 2016./2017., a koju izjavu potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja);

(vii) izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom se potvrđuje da Dijete i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) za Dijete, nije prethodno ili istovremeno po nekoj drugoj osnovi iz bilo kojeg drugog izvora ostvarilo/o pokriće cjelokupnih ili dijela troškova školske prehrane u školskoj godini 2016./2017., a koju izjavu potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja);

(sveukupno u daljnjem tekstu: „Dokazna dokumentacija“).

Izjave koje se sastavljaju i potpisuju pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, a koje potpisuje roditelj (odnosno zakonski skrbnik, posvojitelj, udomitelj) i kako su iste navedene u točki (v) – podtočke 1. i 4. te točkama (vi) i (vii) ovog članka 3.4., čine ukupno jednu skupnu izjavu te je obrazac iste priložen ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio kao Prilog 4.

 


Osnovna škola Ljubešćica