NN 62/2020 (27.5.2020.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1240

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/2015 i 47/2017), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2020./2021. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.445 učenika u 2.210 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 44.903 učenika u 2.080 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 10.643 učenika u 457 razrednih odjela ili 23,7 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.709 učenika u 826 razrednih odjela ili 41,67 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.892 učenika u 314 razrednih odjela ili 15,35 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.114 učenika u 228 razrednih odjela ili 11,39 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.093 učenika u 44 razredna odjela ili 2,43 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 169 učenika u 10 razrednih odjela ili 0,38 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 886 učenika u 112 razrednih odjela ili 1,97 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.397 učenika u 89 razrednih odjela ili 3,11 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 901 učenik u 38 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.641 učenik u 92 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 1. 6. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13. 7. 2020.
Početak prijava obrazovnih programa 8. 7. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 12. 7. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 13. 7. – 16. 7. 2020.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 13. 7. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 1. 6. – 8. 7. 2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 20. 7. 2020.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 21. 7. 2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

22. 7. 2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24. 7. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka 25. 7. 2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

27. 7. – 31. 7. 2020.
Objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 1. 8. 2020.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12. 8. 2020.


Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24. 8. 2020.
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 21. 8. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24. 8. 2020.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25. 8. 2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

27. 8. 2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28. 8. 2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31. 8. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka 1. 9. 2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

2. 9. 2020.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 3. 9. 2020.PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

XII.

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 8. 6. – 26. 6. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 8. 6. – 26. 6. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 8. 6. – 29. 6. 2020.
Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 8. 6. – 29. 6. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 29. 6. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 1. 7. – 2. 7. 2020.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 3. 7. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 8. 7. 2020.


Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijskim upravnim odjelima, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 17. 8. – 19. 8. 2020.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 17. 8. – 19. 8. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 17. 8. – 19. 8. 2020.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 17. 8. – 19. 8. 2020.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 19. 8. 2020.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 20. 8. 2020.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. 8. 2020.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21. 8. 2020.


PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupaka Datum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u 1. 6. – 8. 6. 2020.
Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima 9. 6. 2020.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti 10. 6. – 18. 6. 2020.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste 19. 6. 2020.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…)

Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

19. 6. – 25. 6. 2020.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport 26. 6. 2020.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma 26. 6. – 29. 6. 2020.


POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 30. lipnja 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,

– iznos školarine ako se naplaćuje,

– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2020./2021. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministrice znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministrica) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednome odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministrice povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednome odjelu isključivo u slučajevima:

– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednome odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,

– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje uza zahtjev za povećanje broja učenika u razrednome odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednome odjelu,

– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministrica može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem ustrojenih razrednih odjela te brojem upisanih učenika.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 4. do 21. rujna 2020.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj ustrojenih razrednih odjela i broj upisanih učenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministrica.

XXII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/20-06/00029
Urbroj: 533-05-20-0006
Zagreb, 22. svibnja 2020.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave

Naziv škole i obrazovnog programa Šifra programa Trajanje Razredni odjeli Oznaka za odjel Učenici
I. Zagrebačka županija
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,33 A 3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 0,33 A 3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,33 A 3
Pomoćni autolakirer – TES 3 g. 268393 3 0,33 B 3
Pomoćni autolimar – TES 3 g. 018393 3 0,33 B 3
Pomoćni bravar – TES 3 g. 018493 3 0,33 B 3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505) 2,00 18
Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 26
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003) 1,00 26
Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 44
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 48
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 A 8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,33 A 8
Plinoinstalater – JMO 3 g. 013753 3 0,33 A 8
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,50 B 12
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,50 B 12
Ukupno Srednja škola Dugo Selo (01-020-501) 9,00 212
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 26
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 1,00 26
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 26
Naftno-rudarski tehničar 4 g. 050504 4 1,00 26
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 52
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 26
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 26
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 0,35 E 9
Elektromonter IG 3 g. 041103 3 0,35 E 9
Industrijski mehaničar IG 3 g. 012103 3 0,31 E 8
Pomoćni administrator – TES 3 g. 068293 3 0,50 L 5
Pomoćni bravar – TES 3 g. 018493 3 0,50 L 5
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ) 320104 4 1,00 26
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501) 11,00 270
Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 52
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 24
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,50 A 12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,50 A 12
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501) 5,00 124
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 48
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 48
Konobar 3 g. 071333 3 0,25 E 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 E 12
Slastičar 3 g. 092533 3 0,25 E 6
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501) 5,00 120
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502) 3,00 72
Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 9
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 29
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504) 3,00 38
Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 26
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 26
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 24
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,50 A 13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,50 A 13
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,50 B 13
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,50 B 13
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 C 13
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,50 C 13
Ukupno Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503) 6,00 154
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 22
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 A 10
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,50 A 10
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 B 8
Plinoinstalater – JMO 3 g. 013753 3 0,33 B 8
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,33 B 8
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501) 5,00 112
Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 3,00 78
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 26
Ukupno Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501) 4,00 104
Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 84
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 28
Ukupno Gimnazija Velika Gorica (01-087-502) 4,00 112
Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 1,00 26
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 10
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 26
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 26
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g. 011224 4 1,00 26
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,31 C 8
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,38 C 10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,31 C 8
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 E 13
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 0,50 E 13
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,50 G 13
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,50 G 13
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,50 H 13
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,50 H 13
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503) 9,00 218
Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 12
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 30
Scenski plesač 4 g. 310504 4 2,00 20
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505) 5,00 62
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)
Zrakoplovni prometnik 4 g. 180104 4 1,00 28
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g. 040914 4 1,00 28
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g. 010514 4 1,00 28
Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504) 3,00 84
Srednja škola Vrbovec (01-094-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,33 A 8
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 A 8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,33 A 8
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 B 8
Kuhar 3 g. 071233 3 0,67 B 16
Ukupno Srednja škola Vrbovec (01-094-501) 8,00 168
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 G 12
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,50 G 12
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,33 H 8
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,33 H 8
Slastičar – JMO 3 g. 071453 3 0,33 H 8
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501) 8,00 192
Ukupno I. Zagrebačka županija 91,00 2086
II. Krapinsko-zagorska županija
Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 22
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 27
Pomoćni proizvođač keramike 2 g. 135501 2 1,00 20
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g. 440353 3 1,00 20
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,45 A 10
Tesar 3 g. 133233 3 0,27 A 6
Zidar 3 g. 133133 3 0,27 A 6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 0,27 B 6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,73 B 16
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,36 C 8
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,36 C 8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,27 C 6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,50 D 11
Plinoinstalater – JMO 3 g. 013753 3 0,50 D 11
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 0,50 G 12
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 0,50 G 12
Ukupno Srednja škola Bedekovčina (02-167-501) 10,00 221
Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 22
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 24
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 22
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,50 C 12
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,50 C 12
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 D 8
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,33 D 8
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,33 D 8
Ukupno Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501) 5,00 116
Srednja škola Krapina (02-040-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 2,00 40
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 22
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Komercijalist – novi strukovni kurikulum 4 g. 060804 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 040604 4 1,00 24
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,23 A 6
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,38 A 10
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,38 A 10
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,50 B 12
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,50 B 12
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 C 10
Prodavač – JMO 3 g. 061153 3 0,50 C 10
Ukupno Srednja škola Krapina (02-040-501) 12,00 262
Srednja škola Oroslavje (02-183-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,33 A 8
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,33 A 8
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,33 A 8
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,33 B 8
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,33 B 8
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,33 B 8
Ukupno Srednja škola Oroslavje (02-183-501) 5,00 116
Glazbena škola Pregrada (02-123-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 15
Ukupno Glazbena škola Pregrada (02-123-502) 1,00 15
Srednja škola Pregrada (02-123-501)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 24
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 20
Konobar DO DO 3 g. 441333 3 1,00 20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 27
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g. 245293 3 1,00 6
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 A 12
Slastičar 3 g. 092533 3 0,50 A 12
Ukupno Srednja škola Pregrada (02-123-501) 7,00 145
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 26
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503) 4,00 98
Srednja škola Zabok (02-097-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 44
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 22
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 22
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 22
Konobar 3 g. 071333 3 1,40 A 28
Kuhar 3 g. 071233 3 1,60 A 32
Ukupno Srednja škola Zabok (02-097-501) 9,00 190
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 16
Grafički tehničar pripreme 4 g. 210204 4 1,00 20
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 1,00 26
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 1,00 24
Web dizajner 4 g. 211224 4 1,00 24
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502) 6,00 110
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 1,00 10
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 10
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 1,00 10
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002) 3,00 30
Srednja škola Zlatar (02-189-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. 160504 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 24
Ukupno Srednja škola Zlatar (02-189-501) 5,00 112
Ukupno II. Krapinsko-zagorska županija 67,00 1415
III. Sisačko-moslavačka županija
Srednja škola Glina (03-025-501)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,70 D 14
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,30 D 6
Ukupno Srednja škola Glina (03-025-501) 4,00 80
Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 20
Krojač 3 g. 222133 3 0,50 A 10
Stolar 3 g. 121133 3 0,50 A 10
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501) 4,00 80
Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 40
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 44
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 22
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501) 5,00 106
Tehnička škola Kutina (03-043-502)
Industrijski mehaničar IG 3 g. 012103 3 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,50 A 10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,50 A 10
Ukupno Tehnička škola Kutina (03-043-502) 5,00 100
Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 10
Ukupno Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502) 1,00 10
Srednja škola Novska (03-054-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 1,00 20
Tehničar za razvoj videoigara 4 g. 041724 4 1,00 20
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,50 A 10
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,50 A 10
Ukupno Srednja škola Novska (03-054-501) 5,00 100
Srednja škola Petrinja (03-066-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g. 088293 3 1,00 6
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 1,00 20
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 20
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,50 A 10
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,50 A 10
Ukupno Srednja škola Petrinja (03-066-501) 6,00 114
Ekonomska škola Sisak (03-076-507)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 44
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 22
Ukupno Ekonomska škola Sisak (03-076-507) 3,00 66
Gimnazija Sisak (03-076-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 60
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 20
Ukupno Gimnazija Sisak (03-076-501) 5,00 100
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 11
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 16
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508) 2,00 27
Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 20
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,60 A 12
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,40 A 8
Autoelektričar 3 g. 042233 3 0,30 B 6
Elektromehaničar 3 g. 042333 3 0,35 B 7
Elektromonter IG 3 g. 041103 3 0,35 B 7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,70 C 14
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,30 C 6
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,30 D 6
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,30 D 6
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,40 D 8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502) 5,00 100
Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 26
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 1,00 20
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 20
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 52
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Ukupno Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503) 7,00 158
Strukovna škola Sisak (03-076-505)
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,00 20
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 20
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 0,50 A 10
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 0,50 A 10
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,27 C 6
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,36 C 8
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,36 C 8
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,30 D 6
Krojač 3 g. 222133 3 0,40 D 8
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,30 D 6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,50 E 10
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,50 E 30
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,20 F 2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,50 F 5
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,30 F 3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,40 G 4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 0,30 G 3
Pomoćni stolar – TES 3 g. 128193 3 0,30 G 3
Ukupno Strukovna škola Sisak (03-076-505) 9,00 162
Tehnička škola Sisak (03-076-506)
Ekološki tehničar 4 g. 330724 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Tehničar za razvoj videoigara 4 g. 041724 4 1,00 24
Ukupno Tehnička škola Sisak (03-076-506) 6,00 128
Srednja škola Topusko (03-202-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,50 S 10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,50 S 10
Konobar 3 g. 071333 3 0,30 U 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,40 U 8
Slastičar 3 g. 092533 3 0,30 U 6
Ukupno Srednja škola Topusko (03-202-501) 4,00 84
Ukupno III. Sisačko-moslavačka županija 71,00 1415
IV. Karlovačka županija
Srednja škola Duga Resa (04-019-501)
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Krojač 3 g. 222133 3 0,50 C 10
Puškar 3 g. 014533 3 0,50 C 10
Ukupno Srednja škola Duga Resa (04-019-501) 3,00 60
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)
Pomoćni konobar – TES 3 g. 075393 3 0,30 A 3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,50 A 5
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,20 A 2
Pomoćni autolimar – TES 3 g. 018393 3 0,30 B 3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,40 B 4
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g. 138293 3 0,30 B 3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010) 2,00 20
Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 20
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 20
Ukupno Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505) 3,00 60
Gimnazija Karlovac (04-034-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 60
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 1,00 20
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 20
Ukupno Gimnazija Karlovac (04-034-501) 6,00 120
Glazbena škola Karlovac (04-034-513)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 28
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 28
Ukupno Glazbena škola Karlovac (04-034-513) 2,00 56
Medicinska škola Karlovac (04-034-507)
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 52
Ukupno Medicinska škola Karlovac (04-034-507) 3,00 72
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 20
Frizer DO 4 g. 440354 4 1,00 20
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 20
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,33 A 8
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,33 A 8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,33 A 8
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,32 B 7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,32 B 7
Tesar – JMO 3 g. 133253 3 0,36 B 8
Fotograf – JMO 3 g. 260153 3 0,25 C 6
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,38 C 9
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,38 C 9
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,50 F 5
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,50 F 5
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510) 7,00 140
Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 1,00 20
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 20
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,70 A 14
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g. 081203 3 0,30 A 6
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504) 4,00 80
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 20
Meteorološki tehničar 4 g. 330304 4 1,00 20
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 1,00 20
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 20
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506) 4,00 80
Tehnička škola Karlovac (04-034-508)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 20
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 20
Alatničar 3 g. 013433 3 0,30 B 6
Strojobravar 3 g. 013533 3 0,30 B 6
Tokar 3 g. 013133 3 0,40 B 8
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,25 C 6
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,50 C 12
Limar – JMO 3 g. 013953 3 0,25 C 6
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,50 E 10
Elektromehaničar 3 g. 042333 3 0,50 E 10
Bravar 3 g. 014133 3 0,35 F 7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,35 F 7
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,30 F 6
Ukupno Tehnička škola Karlovac (04-034-508) 9,00 184
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Konobar 3 g. 071333 3 1,32 F 32
Kuhar 3 g. 071233 3 1,32 F 32
Slastičar 3 g. 092533 3 0,37 F 9
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509) 5,00 113
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 20
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503) 5,00 100
Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 10
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 15
Tehničar za željeznički promet 4 g. 190104 4 1,00 15
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,54 D 7
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,46 D 6
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 E 12
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,50 E 12
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501) 6,00 97
Srednja škola Slunj (04-079-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,33 B 6
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 0,33 B 6
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,33 B 6
Ukupno Srednja škola Slunj (04-079-501) 4,00 78
Ukupno IV. Karlovačka županija 63,00 1260
V. Varaždinska županija
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)
Monter strojeva i konstrukcija 2 g. 015102 2 1,00 7
Parketar 2 g. 125102 2 1,00 7
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503) 2,00 14
Srednja škola Ivanec (05-031-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,33 A 8
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,33 A 8
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,33 A 8
Ukupno Srednja škola Ivanec (05-031-501) 6,00 132
Srednja škola Ludbreg (05-087-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,73 A 16
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,27 A 6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,60 B 6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,40 B 4
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g. 442703 3 0,27 D 6
Kuhar DO DO 3 g. 441233 3 0,27 D 6
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 0,45 D 10
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,30 E 6
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,40 E 8
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 0,30 E 6
Ukupno Srednja škola Ludbreg (05-087-501) 6,00 114
Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 1,00 20
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g. 080304 4 1,00 20
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 20
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,50 A 5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,50 A 5
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,50 B 12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,25 B 6
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g. 081203 3 0,25 B 6
Ukupno Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501) 5,00 94
Srednja škola Novi Marof (05-087-502)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Ukupno Srednja škola Novi Marof (05-087-502) 3,00 60
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 1,00 9
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 2,00 18
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007) 3,00 27
Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 96
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 24
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Druga gimnazija Varaždin (05-086-502) 6,00 144
Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 1,00 24
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 1,00 20
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 2,00 40
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g. 170224 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 40
Zavarivač 2 g. 026002 2 1,00 20
Grafički urednik-dizajner 4 g. 210604 4 0,33 A 8
Web dizajner 4 g. 211224 4 0,67 A 16
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,50 B 12
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 0,50 B 12
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,33 C 8
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,33 C 8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g. 042453 3 0,33 C 8
Ukupno Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504) 13,00 276
Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 2,00 32
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 56
Ukupno Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512) 4,00 88
Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g. 068193 2 1,00 10
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 40
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 1,00 24
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 1,00 24
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 20
Ukupno Gospodarska škola Varaždin (05-086-506) 11,00 218
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 2,00 48
Ekološki tehničar 4 g. 330724 4 1,00 20
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 1,00 20
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 1,00 24
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 1,00 20
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 1,00 20
Geološki tehničar 4 g. 050104 4 0,50 A 10
Rudarski tehničar 4 g. 050304 4 0,50 A 10
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,33 B 8
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,33 B 8
Zidar 3 g. 133133 3 0,33 B 8
Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509) 9,00 196
Medicinska škola Varaždin (05-086-505)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 24
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 1,00 20
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. 240304 4 1,00 24
Ukupno Medicinska škola Varaždin (05-086-505) 4,00 92
Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g. 321004 4 1,00 24
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 3,00 72
Ukupno Prva gimnazija Varaždin (05-086-501) 8,00 192
Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 20
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 1,00 24
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,00 20
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g. 280304 4 1,00 20
Frizer DO 4 g. 440354 4 0,67 A 16
Kozmetičar DO 4 g. 440104 4 0,33 A 8
Galanterist – JMO 3 g. 231353 3 0,40 B 8
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 0,30 B 6
Tapetar – JMO 3 g. 260253 3 0,30 B 6
Staklar – JMO 3 g. 271153 3 0,27 C 6
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,73 C 16
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,25 D 6
Mljekar – JMO 3 g. 091653 3 0,25 D 6
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,50 D 12
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,25 E 6
Dimnjačar – JMO 3 g. 260753 3 0,25 E 6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,50 E 12
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,33 F 3
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,33 F 3
Pomoćni stolar – TES 3 g. 128193 3 0,33 F 3
Ukupno Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508) 10,00 207
Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 2,00 40
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 20
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. 160504 4 1,00 20
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g. 011224 4 1,00 20
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 24
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,67 E 16
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,33 E 8
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,33 F 8
Limar – JMO 3 g. 013953 3 0,25 F 6
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,42 F 10
Ukupno Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507) 9,00 192
Ukupno V. Varaždinska županija 99,00 2046
VI. Koprivničko-križevačka županija
Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 42
Ukupno Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503) 2,00 42
Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 21
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 10
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 21
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 21
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 21
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,67 D 14
Elektroničar-mehaničar 3 g. 042433 3 0,33 D 7
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,33 E 7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,29 E 6
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,38 E 8
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,38 F 8
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,33 F 7
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 0,29 F 6
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,33 H 7
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,38 H 8
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,29 H 6
Ukupno Strukovna škola Đurđevac (06-023-502) 9,00 178
Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 21
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 84
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 21
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 21
Ukupno Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501) 7,00 147
Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 21
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 21
Autolimar 3 g. 014033 3 0,33 A 7
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,33 A 7
Strojobravar 3 g. 013533 3 0,33 A 7
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,33 B 7
Elektromehaničar 3 g. 042333 3 0,33 B 7
Elektroničar-mehaničar 3 g. 042433 3 0,33 B 7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,33 C 7
Plinoinstalater 3 g. 013733 3 0,33 C 7
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,33 C 7
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 D 7
Kuhar 3 g. 071233 3 0,67 D 14
Ličilac-soboslikar 3 g. 260333 3 0,33 E 7
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,33 E 7
Stolar 3 g. 121133 3 0,33 E 7
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,33 F 7
Pekar 3 g. 092133 3 0,33 F 7
Slastičar 3 g. 092533 3 0,33 F 7
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,33 G 3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,33 G 3
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,33 G 3
Ukupno Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502) 9,00 177
Srednja škola Koprivnica (06-037-503)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 21
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 21
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 21
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 21
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 21
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 21
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 1,00 21
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 1,00 21
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 1,00 21
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 21
Ukupno Srednja škola Koprivnica (06-037-503) 10,00 210
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 15
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 22
Ukupno Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504) 2,00 37
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 42
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 21
Ukupno Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501) 3,00 63
Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 15
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 20
Ukupno Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505) 2,00 35
Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 21
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 1,00 21
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 21
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 0,57 A 12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,43 A 9
Mljekar 3 g. 091603 3 0,33 B 7
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g. 081203 3 0,33 B 7
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,33 B 7
Ukupno Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504) 5,00 105
Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 21
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 6
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 21
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 C 7
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 0,29 C 6
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,38 C 8
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,29 G 6
Tesar 3 g. 133233 3 0,33 G 7
Zidar 3 g. 133133 3 0,38 G 8
Konobar 3 g. 071333 3 0,43 K 9
Kuhar 3 g. 071233 3 0,57 K 12
Ukupno Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502) 6,00 111
Ukupno VI. Koprivničko-križevačka županija 55,00 1105
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)
Ekonomist 4 g. 060724 4 3,00 72
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 24
Ukupno Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505) 4,00 96
Gimnazija Bjelovar (07-004-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Bjelovar (07-004-502) 5,00 120
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 9
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 22
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511) 2,00 31
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)
Komercijalist 4 g. 060304 4 2,00 48
Prodavač IG 3 g. 060923 3 2,00 40
Ukupno Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504) 4,00 88
Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 52
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. 240304 4 1,00 24
Ukupno Medicinska škola Bjelovar (07-004-503) 4,00 100
Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 1,00 24
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 24
Pomoćni bravar – TES 3 g. 018493 3 1,00 10
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,50 A 12
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,50 A 12
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g. 015302 2 0,50 B 12
Zavarivač 2 g. 026002 2 0,50 B 12
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,35 C 7
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,35 C 7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g. 042453 3 0,30 C 6
Tesar – JMO 3 g. 133253 3 0,50 D 10
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,50 D 10
Ukupno Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507) 7,00 146
Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 24
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 26
Ukupno Tehnička škola Bjelovar (07-004-506) 4,00 98
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 24
Pekar IG 3 g. 091203 3 1,00 22
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 1,50 A 36
Slastičar 3 g. 092533 3 0,50 A 12
Pomoćni konobar – TES 3 g. 075393 3 0,50 B 5
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,50 B 5
Ukupno Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508) 8,00 162
Srednja škola Čazma (07-011-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 24
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 20
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,50 A 12
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,25 A 6
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,25 A 6
Ukupno Srednja škola Čazma (07-011-501) 4,00 88
Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 1,00 20
Konobar DO DO 3 g. 441333 3 0,29 A 8
Kuhar DO DO 3 g. 441233 3 0,71 A 20
Ukupno Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503) 5,00 112
Gimnazija Daruvar (07-012-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,74 A 64
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g. 320104-MC 4 0,26 A 6
Ukupno Gimnazija Daruvar (07-012-502) 3,00 70
Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 10
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 20
Ukupno Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504) 2,00 30
Tehnička škola Daruvar (07-012-501)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 10
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 20
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,42 A 10
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,25 A 6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,33 A 8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,50 B 10
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,50 B 30
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 0,50 C 5
Pomoćni stolar – TES 3 g. 128193 3 0,50 C 5
Ukupno Tehnička škola Daruvar (07-012-501) 9,00 168
Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)
Frizer 3 g. 250333 3 1,00 24
Grafički tehničar 4 g. 210104 4 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,33 A 8
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 A 8
Stolar 3 g. 121133 3 0,33 A 8
Ukupno Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501) 7,00 164
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Konobar 3 g. 071333 3 0,23 A 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,54 A 14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,23 A 6
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,50 B 10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,50 B 10
Ukupno Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501) 4,00 90
Ukupno VII. Bjelovarsko-bilogorska županija 72,00 1563
VIII. Primorsko-goranska županija
Pomorska škola Bakar (08-275-501)
Pomorski nautičar 4 g. 160904 4 2,00 48
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. 011704 4 2,00 48
Ukupno Pomorska škola Bakar (08-275-501) 4,00 96
Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 4
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 A 8
Kuhar 3 g. 071233 3 0,33 A 8
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,33 A 8
Ukupno Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501) 5,00 100
Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Alatničar – JMO 3 g. 013453 3 0,50 A 10
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,50 A 10
Ukupno Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501) 2,00 40
Srednja škola Delnice (08-013-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 20
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 A 8
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,33 A 8
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,33 A 8
Ukupno Srednja škola Delnice (08-013-501) 4,00 84
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,50 A 12
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,50 A 12
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 B 12
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 B 12
Ukupno Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501) 6,00 144
Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,50 S 5
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,50 S 5
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 0,50 S 5
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,50 S 5
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 U 10
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 U 10
Ukupno Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502) 4,00 40
Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Pomorski nautičar 4 g. 160904 4 0,50 A 10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. 011704 4 0,50 A 10
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 B 10
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 B 10
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,50 C 2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,50 C 2
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu) 320104 4 1,00 20
Ukupno Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501) 6,00 104
Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 0,50 A 10
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 0,50 A 10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,73 B 16
Željeznički prometni radnik IG 3 g. 191103 3 0,27 B 6
Ukupno Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501) 3,00 62
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502) 2,00 48
Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 3,00 72
Ukupno Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504) 3,00 72
Obrtnička škola Opatija (08-058-503)
Kozmetičar 4 g. 250204 4 1,00 24
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 2,50 A 60
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,25 A 6
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 0,25 A 6
Ukupno Obrtnička škola Opatija (08-058-503) 4,00 96
Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 24
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 2,50 A 60
Slastičar 3 g. 092533 3 0,50 A 12
Ukupno Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501) 5,00 120
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Konobar 3 g. 071333 3 0,43 A 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,57 A 8
Ukupno Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501) 3,00 54
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,29 A 2
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g. 218193 3 0,43 A 3
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,29 A 2
Pomoćni konobar – TES 3 g. 075393 3 0,56 B 5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,44 B 4
Pomoćni autolimar – TES 3 g. 018393 3 0,33 C 2
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 0,33 C 2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g. 018193 3 0,33 C 2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026) 3,00 22
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g. 068193 2 1,00 6
Ekonomist 4 g. 060724 4 3,00 72
Pomoćni administrator – TES 3 g. 068293 3 1,00 6
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 24
Upravni referent 4 g. 060404 4 2,00 48
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g. 060494 4 1,00 6
Ukupno Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505) 9,00 162
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 1,00 24
Elektroničar IG 3 g. 041403 3 1,00 24
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 2,00 48
Ukupno Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514) 4,00 96
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 2,00 48
Ukupno Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511) 5,00 120
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 24
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 24
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523) 2,00 48
Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,35 A 7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,30 A 6
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,35 A 7
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,50 B 10
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,50 B 10
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,60 C 12
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,40 C 8
Ukupno Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515) 3,00 60
Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 24
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g. 300104 4 1,00 24
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 24
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g. 050624 4 1,00 24
Ukupno Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508) 4,00 96
Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 24
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 24
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 56
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 24
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. 240304 4 1,00 24
Ukupno Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516) 7,00 176
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)
Intermedijski fotograf 4 g. 260164 4 1,00 24
Kemijski tehničar 4 g. 200104 4 1,00 24
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 1,00 24
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 1,00 24
Web dizajner 4 g. 211224 4 1,00 24
Grafički tehničar dorade 4 g. 210404 4 0,50 A 12
Grafički tehničar tiska 4 g. 210304 4 0,50 A 12
Ukupno Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507) 6,00 144
Prometna škola Rijeka (08-071-517)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 24
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g. 170224 4 1,00 20
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 2,00 48
Ukupno Prometna škola Rijeka (08-071-517) 4,00 92
Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 2,00 48
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 24
Ukupno Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506) 5,00 120
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 96
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509) 6,00 144
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 24
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 48
Ukupno Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504) 5,00 120
Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 070104-MT 4 1,00 16
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320304-MT 4 1,00 15
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320104-MT 4 1,00 16
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320204-MT 4 1,00 15
Ukupno Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502) 4,00 62
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,75 A 18
Instalater-monter IG 3 g. 011503 3 0,25 A 6
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,25 B 6
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 B 8
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,42 B 10
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g. 015302 2 0,42 C 10
Zavarivač 2 g. 026002 2 0,58 C 14
Ukupno Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501) 3,00 72
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 20
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,38 A 10
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,38 A 10
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,23 A 6
Ukupno Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512) 2,00 46
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 2,00 44
Ukupno Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524) 2,00 44
Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 24
Brodograđevni tehničar 4 g. 020104 4 0,50 A 12
Tehničar za energetiku 4 g. 010404 4 0,50 A 12
Ukupno Tehnička škola, Rijeka (08-071-513) 3,00 72
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)
Dizajner odjeće 4 g. 301104 4 1,00 24
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 24
Krojač 3 g. 222133 3 1,00 24
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 24
Ukupno Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503) 4,00 96
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija 132,00 2852
IX. Ličko-senjska županija
Gimnazija Gospić (09-026-504)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Ukupno Gimnazija Gospić (09-026-504) 2,00 48
Strukovna škola Gospić (09-026-503)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 22
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,42 A 10
Bravar 3 g. 014133 3 0,25 A 6
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,33 A 8
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 B 8
Kuhar 3 g. 071233 3 0,67 B 16
Ukupno Strukovna škola Gospić (09-026-503) 7,00 166
Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 26
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,29 A 8
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,43 A 12
Slastičar – JMO 3 g. 071453 3 0,29 A 8
Ukupno Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501) 3,00 78
Srednja škola Otočac (09-061-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 20
Autoelektričar 3 g. 042233 3 0,27 A 6
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,36 A 8
Elektromehaničar 3 g. 042333 3 0,36 A 8
Ukupno Srednja škola Otočac (09-061-501) 6,00 122
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Ukupno Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501) 3,00 60
Ukupno IX. Ličko-senjska županija 21,00 474
X. Virovitičko-podravska županija
Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,30 A 6
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,30 A 6
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,40 A 8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,40 B 8
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,30 B 6
Strojobravar 3 g. 013533 3 0,30 B 6
Ukupno Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501) 4,00 80
Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 0,50 A 10
Upravni referent 4 g. 060404 4 0,50 A 10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 0,50 C 10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,50 C 10
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,40 D 8
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,60 D 12
Ukupno Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501) 4,00 80
Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,40 A 8
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,30 A 6
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,30 A 6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,40 B 8
Kuhar 3 g. 071233 3 0,60 B 12
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,60 D 12
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 0,40 D 8
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,60 E 12
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,40 E 8
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,50 F 2
Pomoćni stolar – TES 3 g. 128193 3 0,50 F 2
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503) 6,00 104
Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 20
Ukupno Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502) 5,00 100
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g. 218293 3 0,50 A 3
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,50 A 3
Ukupno Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004) 1,00 6
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501) 4,00 86
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 18
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 19
Ukupno Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507) 2,00 37
Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)
Kozmetičar 4 g. 250204 4 1,00 20
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 A 10
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,50 A 10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,50 B 10
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,50 B 10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,40 C 8
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,30 C 6
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,30 C 6
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,40 D 8
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,60 D 12
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,30 E 6
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 0,30 E 6
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,40 E 8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503) 6,00 120
Strukovna škola Virovitica (10-089-504)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 40
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 A 10
Slastičar 3 g. 092533 3 0,50 A 10
Ukupno Strukovna škola Virovitica (10-089-504) 6,00 120
Tehnička škola Virovitica (10-089-502)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 20
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 26
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Ukupno Tehnička škola Virovitica (10-089-502) 5,00 106
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija 43,00 839
XI. Požeško-slavonska županija
Srednja škola Pakrac (11-064-501)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 20
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 40
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,50 A 10
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,50 A 10
Ukupno Srednja škola Pakrac (11-064-501) 6,00 120
Ekonomska škola, Požega (11-077-502)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 20
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica) 060404 4 1,00 20
Ukupno Ekonomska škola, Požega (11-077-502) 5,00 100
Gimnazija Požega (11-077-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 2,00 48
Ukupno Gimnazija Požega (11-077-501) 4,00 96
Glazbena škola Požega (11-077-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 20
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 22
Ukupno Glazbena škola Požega (11-077-508) 2,00 42
Obrtnička škola Požega (11-077-505)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 20
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,50 E 10
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,50 E 10
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 0,30 G 6
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,70 G 14
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,30 J 6
Tesar – JMO 3 g. 133253 3 0,35 J 7
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,35 J 7
Konobar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica) 071333 3 0,50 B 10
Kuhar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica) 071233 3 0,50 B 10
Ukupno Obrtnička škola Požega (11-077-505) 7,00 140
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 20
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 1,00 20
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 0,65 C 13
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g. 081203 3 0,35 C 7
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,50 E 10
Pekar IG 3 g. 091203 3 0,50 E 10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,50 S 5
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,50 S 5
Ukupno Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503) 6,00 110
Tehnička škola Požega (11-077-504)
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 1,00 20
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,30 C 6
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,40 C 8
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 0,30 C 6
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,40 G 8
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,30 G 6
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,30 G 6
Ukupno Tehnička škola Požega (11-077-504) 7,00 140
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija 37,00 748
XII. Brodsko-posavska županija
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 40
Ukupno Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503) 4,00 80
Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 60
Ukupno Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501) 3,00 60
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 20
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 20
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 20
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g. 011303 3 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,50 A 10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,50 A 10
Krojač 3 g. 222133 3 0,50 B 10
Stolar 3 g. 121133 3 0,50 B 10
Pomoćni bravar – TES 3 g. 018493 3 0,50 C 5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,50 C 5
Ukupno Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502) 8,00 150
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 40
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 20
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506) 6,00 120
Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 2,00 40
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 80
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 2,00 40
Ukupno Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503) 8,00 160
Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 10
Ukupno Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510) 1,00 10
Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 1,00 20
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g. 442703 3 1,00 20
Pomoćni limar – TES 3 g. 018293 3 1,00 7
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 20
Zavarivač 2 g. 026002 2 1,00 20
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,40 E 8
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g. 011303 3 0,30 E 6
Obrađivač lima IG 3 g. 011403 3 0,30 E 6
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,30 F 6
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,30 F 6
Fotograf – JMO 3 g. 260153 3 0,40 F 8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,40 G 8
Plinoinstalater – JMO 3 g. 013753 3 0,30 G 6
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,30 G 6
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,30 H 6
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,40 H 8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g. 042453 3 0,30 H 6
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 0,30 I 6
Elektromonter IG 3 g. 041103 3 0,40 I 8
Telekomunikacijski monter IG 3 g. 041303 3 0,30 I 6
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,30 J 6
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 1,70 J 34
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504) 12,00 227
Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 1,00 20
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 1,00 20
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 2,00 40
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,00 20
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 1,00 20
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,50 B 10
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,50 B 10
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,50 F 10
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,50 F 10
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,50 G 10
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,50 G 10
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 1,50 I 30
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,50 I 10
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,50 L 5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 0,50 L 5
Ukupno Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502) 12,00 230
Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)
Dentalna asistentica/asistent 4 g. 241204 4 1,00 20
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 20
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 20
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g. 245293 3 1,00 4
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. 240304 4 1,00 20
Ukupno Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507) 5,00 84
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 1,00 20
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 20
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g. 050624 4 1,00 20
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 20
Agrotehničar 4 g. 330624 4 0,50 A 10
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 0,50 A 10
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,30 D 6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 0,40 D 8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,30 D 6
Ukupno Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501) 7,00 140
Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 20
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. 160504 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Ukupno Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505) 6,00 120
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija 72,00 1381
XIII. Zadarska županija
Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,67 C 14
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,33 C 7
Dimnjačar DO DO 3 g. 440753 3 0,30 D 6
Staklar DO DO 3 g. 441153 3 0,70 D 14
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,33 S 7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,33 S 7
Prodavač – JMO 3 g. 061153 3 0,33 S 7
Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501) 6,00 122
Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Konobar DO DO 3 g. 441333 3 0,27 C 7
Kuhar DO DO 3 g. 441233 3 0,46 C 12
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 0,27 C 7
Brodograditelj nemetalnog broda IG 3 g. 021303 3 0,42 E 10
Brodomehaničar IG 3 g. 021103 3 0,58 E 14
Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501) 4,00 94
Srednja škola Gračac (13-027-527)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 12
Tehničar zaštite prirode 4 g. 330804 4 1,00 12
Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527) 2,00 24
Srednja škola Obrovac (13-055-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 14
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 14
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,50 A 7
Prodavač – JMO 3 g. 061153 3 0,50 A 7
Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501) 3,00 42
Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 A 7
Kuhar 3 g. 071233 3 0,67 A 14
Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501) 2,00 43
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)
Ekonomist 4 g. 060724 4 3,00 60
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 20
Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518) 7,00 140
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 44
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 2,00 44
Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501) 4,00 88
Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 88
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 22
Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503) 5,00 110
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 3,00 66
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 66
Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502) 6,00 132
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 18
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 28
Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521) 2,00 46
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 48
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 2,00 48
Slastičar 3 g. 092533 3 1,00 22
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 2,00 44
Pomoćni konobar – TES 3 g. 075393 3 0,33 A 2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,67 A 4
Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519) 9,00 192
Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 26
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 26
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 52
Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509) 4,00 104
Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)
Kozmetičar 4 g. 250204 4 1,00 20
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 1,50 C 30
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 0,50 C 10
Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511) 3,00 60
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 1,00 22
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 22
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 0,50 A 11
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 0,50 A 11
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,50 D 5
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,50 D 5
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,29 E 8
Pekar IG 3 g. 091203 3 0,36 E 10
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,36 E 10
Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515) 5,00 104
Pomorska škola Zadar (13-107-506)
Pomorski nautičar 4 g. 160904 4 2,00 48
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. 011704 4 2,00 48
Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506) 4,00 96
Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)
Grafički urednik-dizajner 4 g. 210604 4 1,00 22
Kemijski tehničar 4 g. 200104 4 1,00 22
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 0,50 B 11
Web dizajner 4 g. 211224 4 0,50 B 11
Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514) 3,00 66
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)
Tehničar cestovnog prometa 4 g. 140204 4 1,00 22
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 22
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 22
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,50 A 11
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 1,50 A 33
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,23 B 6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,77 B 20
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,65 C 15
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,35 C 8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,42 D 10
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,58 D 14
Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513) 8,00 183
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g. 300100-A 4 1,00 20
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g. 300100-B 4 2,00 40
Šivač odjeće 2 g. 225101 2 1,00 20
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516) 4,00 80
Tehnička škola Zadar (13-107-512)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 24
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 22
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 22
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g. 040914 4 0,50 B 11
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g. 010514 4 0,50 B 11
Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512) 5,00 114
Ukupno XIII. Zadarska županija 86,00 1840
XIV. Osječko-baranjska županija
Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 20
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 20
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 A 12
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,50 A 12
Konobar 3 g. 071333 3 0,23 B 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,54 B 14
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,23 B 6
Ukupno Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503) 6,00 130
Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Ukupno Gimnazija Beli Manastir (14-001-501) 2,00 40
Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 20
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 20
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,50 A 10
Bravar 3 g. 014133 3 0,50 A 10
Ukupno Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502) 6,00 120
Srednja škola Dalj (14-411-501)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Ukupno Srednja škola Dalj (14-411-501) 2,00 40
Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 20
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,23 A 6
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,54 A 14
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,23 A 6
Ukupno Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501) 5,00 106
Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 40
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Upravni referent 4 g. 060404 4 2,00 40
Ukupno Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501) 6,00 120
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 44
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 20
Ukupno Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502) 4,00 84
Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 0,50 A 10
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 0,50 A 10
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,70 B 14
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 1,30 B 26
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,30 C 6
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,35 C 7
Pekar IG 3 g. 091203 3 0,35 C 7
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,45 D 10
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,27 D 6
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 0,27 D 6
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,40 E 8
Fotograf 3 g. 260133 3 0,30 E 6
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,30 E 6
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g. 442703 3 0,50 F 10
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g. 440353 3 0,50 F 10
Ukupno Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503) 11,00 222
Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)
Pomoćni stolar – TES 3 g. 128193 3 1,00 3
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 20
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,67 A 16
Strojobravar 3 g. 013533 3 0,33 A 8
Bačvar 3 g. 121633 3 0,50 B 10
Stolar 3 g. 121133 3 0,50 B 10
Ukupno Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501) 4,00 67
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 24
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 5
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 24
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,33 A 8
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,33 A 8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,33 A 8
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,33 B 8
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,33 B 8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,33 B 8
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 C 8
Kuhar 3 g. 071233 3 0,67 C 16
Ukupno Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501) 13,00 293
Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)
Ekonomist 4 g. 060724 4 3,00 72
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 24
Upravni referent 4 g. 060404 4 2,00 48
Ukupno Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511) 6,00 144
Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 24
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 24
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 48
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 24
Ukupno Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501) 7,00 168
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 20
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 26
Ukupno Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520) 2,00 46
Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 2,00 48
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 24
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g. 050624 4 1,00 24
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,42 A 10
Ličilac-soboslikar 3 g. 260333 3 0,29 A 7
Zidar 3 g. 133133 3 0,29 A 7
Ukupno Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509) 5,00 120
I. gimnazija Osijek (14-060-503)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 5,00 120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 24
Ukupno I. gimnazija Osijek (14-060-503) 6,00 144
II. gimnazija Osijek (14-060-504)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 5,00 130
Ukupno II. gimnazija Osijek (14-060-504) 5,00 130
III. gimnazija Osijek (14-060-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 5,00 130
Ukupno III. gimnazija Osijek (14-060-505) 5,00 130
Medicinska škola Osijek (14-060-506)
Dentalna asistentica/asistent 4 g. 241204 4 1,00 24
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 24
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 3,00 72
Ukupno Medicinska škola Osijek (14-060-506) 6,00 144
Obrtnička škola Osijek (14-060-513)
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 2,00 40
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 1,00 20
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,33 A 8
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,33 A 8
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,33 A 8
Fotograf – JMO 3 g. 260153 3 0,50 B 12
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,50 B 12
Pomoćni autolakirer – TES 3 g. 268393 3 0,25 C 2
Pomoćni bravar – TES 3 g. 018493 3 0,25 C 2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g. 018193 3 0,50 C 4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,25 D 2
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,75 D 6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,67 E 10
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,33 E 2
Ukupno Obrtnička škola Osijek (14-060-513) 9,00 136
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 24
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 24
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 0,50 A 12
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g. 080304 4 0,50 A 12
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,33 B 8
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 0,33 B 8
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,33 B 8
Ukupno Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507) 4,00 96
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g. 060724-MM 4 1,00 7
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g. 070104-MM 4 1,00 7
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g. 071233-MM 3 1,00 7
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g. 320104-MM 4 1,00 7
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g. 060923-MM 3 1,00 7
Ukupno Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021) 5,00 35
Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 1,00 24
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g. 442703 3 1,00 24
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Tehničar za energetiku 4 g. 010404 4 1,00 24
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g. 011224 4 1,00 24
Autolimar 3 g. 014033 3 0,25 A 6
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,50 A 12
Bravar 3 g. 014133 3 0,25 A 6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,50 B 12
Plinoinstalater 3 g. 013733 3 0,25 B 6
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,25 B 6
Ukupno Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502) 7,00 168
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 4,00 96
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515) 4,00 96
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)
Ekološki tehničar 4 g. 330724 4 1,00 24
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 2,00 48
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 1,00 24
Web dizajner 4 g. 211224 4 1,00 24
Ukupno Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510) 5,00 120
Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)
Komercijalist 4 g. 060304 4 2,00 40
Prodavač IG 3 g. 060923 3 2,00 40
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 1,00 20
Ukupno Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514) 5,00 100
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 26
Konobar 3 g. 071333 3 2,00 52
Kuhar 3 g. 071233 3 3,00 78
Slastičar 3 g. 092533 3 1,00 26
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 2,00 52
Ukupno Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512) 9,00 234
Srednja škola Valpovo (14-085-501)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 20
Strojobravar 3 g. 013533 3 0,70 A 14
Tokar 3 g. 013133 3 0,30 A 6
Ukupno Srednja škola Valpovo (14-085-501) 7,00 140
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija 156,00 3373
XV. Šibensko-kninska županija
Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g. 068193 2 1,00 7
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 18
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 18
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 A 9
Elektrotehničar 4 g. (radionice) 040104 4 1,00 18
Elektromehaničar 3 g. (radionice) 042333 3 0,50 A 9
Ukupno Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501) 5,00 79
Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 5
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 20
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,35 C 7
Elektromehaničar 3 g. 042333 3 0,35 C 7
Tokar 3 g. 013133 3 0,30 C 6
Frizer 3 g. 250333 3 0,30 D 6
Konobar 3 g. 071333 3 0,35 D 7
Kuhar 3 g. 071233 3 0,35 D 7
Ukupno Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503) 5,00 85
Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 20
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 1,00 5
Ukupno Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502) 5,00 85
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)
Pomoćni administrator – TES 3 g. 068293 3 0,20 A 2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,40 A 4
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,40 A 4
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011) 1,00 10
Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g. 068193 2 1,00 7
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 22
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 22
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 22
Ukupno Ekonomska škola Šibenik (15-081-501) 4,00 73
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 2,00 48
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506) 6,00 142
Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 7
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 14
Ukupno Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511) 2,00 21
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)
Brodski električar 4 g. 042234 4 1,00 22
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,25 B 6
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,42 B 10
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,33 B 8
Brodomehaničar IG 3 g. 021103 3 0,60 C 12
Tehnički crtač IG 3 g. 012503 3 0,40 C 8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,38 D 9
Plinoinstalater – JMO 3 g. 013753 3 0,25 D 6
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,38 D 9
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508) 4,00 90
Medicinska škola Šibenik (15-081-504)
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 26
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 26
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 26
Ukupno Medicinska škola Šibenik (15-081-504) 3,00 78
Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)
Pomorski nautičar 4 g. 160904 4 1,00 22
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 20
Tehničar za jahte i marine 4 g. 020224 4 1,00 22
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 22
Ukupno Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502) 4,00 86
Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 21
Cvjećar (prilagođeni program) pril. 4 g. 081494 3 1,00 5
Kozmetičar 4 g. 250204 4 1,00 21
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 1,00 20
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,54 A 14
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 0,23 A 6
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,23 A 6
Ukupno Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509) 5,00 93
Tehnička škola Šibenik (15-081-507)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 24
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 22
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. 011704 4 1,00 22
Ukupno Tehnička škola Šibenik (15-081-507) 4,00 92
Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 26
Konobar 3 g. 071333 3 1,50 I 33
Kuhar 3 g. 071233 3 1,50 I 33
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505) 4,00 92
Ukupno XV. Šibensko-kninska županija 52,00 1026
XVI. Vukovarsko-srijemska županija
Srednja škola Ilok (16-426-501)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g. 081203 3 1,00 20
Ukupno Srednja škola Ilok (16-426-501) 4,00 80
Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)
Drvodjeljski tehničar 4 g. 120104 4 1,00 20
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 20
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 1,00 20
Ukupno Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506) 3,00 60
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)
Ekonomist 4 g. 060724 4 4,00 88
Pomoćni administrator – TES 3 g. 068293 3 1,00 6
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 22
Prodavač IG 3 g. 060923 3 2,00 40
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 22
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504) 9,00 178
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 88
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 2,00 44
Ukupno Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502) 7,00 154
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 20
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 22
Ukupno Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510) 2,00 42
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 2,00 40
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. 011803 3 1,00 20
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 1,00 20
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 20
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,50 D 10
Pekar IG 3 g. 091203 3 0,50 D 10
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,35 F 7
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,35 F 7
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,30 F 6
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,50 G 5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,50 G 5
Ukupno Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509) 8,00 150
Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 22
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 1,00 22
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,00 20
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 6
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 1,00 6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 22
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,68 D 15
Slastičar – JMO 3 g. 071453 3 0,32 D 7
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,33 G 7
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 0,33 G 7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,33 G 7
Ukupno Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507) 9,00 161
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 24
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 1,00 22
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 2,00 48
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,55 H 12
Bravar 3 g. 014133 3 0,45 H 10
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,55 I 12
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,45 I 10
Autoelektričar 3 g. 042233 3 0,50 J 11
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,50 J 11
Elektroničar-mehaničar 3 g. 042433 3 0,45 K 10
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,27 K 6
Zidar 3 g. 133133 3 0,27 K 6
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501) 10,00 230
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 48
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 24
Ukupno Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508) 4,00 96
Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 060724-MS 4 1,00 24
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 24
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 060304-MS 4 1,00 24
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 24
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 060404-MS 4 1,00 24
Ukupno Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502) 6,00 144
Gimnazija Vukovar (16-096-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 320304-MS 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 320104-MS 4 1,00 24
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 320204-MS 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Vukovar (16-096-501) 6,00 144
Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504)
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 250153-MS 3 1,00 20
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 080504-MS 4 1,00 20
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 7
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 0,69 A 18
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 0,31 A 8
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 070104-MS 4 0,69 B 18
Turističko-hotelijerski komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 070204-MS 4 0,31 B 8
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,31 C 8
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,46 C 12
Slastičar – JMO 3 g. 071453 3 0,23 C 6
Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 071353-MS 3 0,31 D 8
Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 071253-MS 3 0,46 D 12
Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 071453-MS 3 0,23 D 6
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,38 E 10
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,38 E 10
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,23 E 6
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 250353-MS 3 0,50 F 10
Mesar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 092453-MS 3 0,50 F 10
Ukupno Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504) 10,00 217
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)
Ekološki tehničar 4 g. 330724 4 1,00 20
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 330724-MS 4 1,00 20
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 040104-MS 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 015324-MS 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g. 041624-MS 4 1,00 20
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,30 A 6
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,40 A 8
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,30 A 6
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 042253-MS 3 0,30 B 6
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 014253-MS 3 0,40 B 8
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 013853-MS 3 0,30 B 6
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,35 C 7
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,35 C 7
Plinoinstalater – JMO 3 g. 013753 3 0,30 C 6
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 014053-MS 3 0,35 D 7
Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 042153-MS 3 0,35 D 7
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. 013753-MS 3 0,30 D 6
Ukupno Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503) 12,00 240
Gimnazija Županja (16-111-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 66
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 22
Ukupno Gimnazija Županja (16-111-502) 4,00 88
Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 40
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,60 A 12
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,40 A 8
Bravar 3 g. 014133 3 0,40 B 8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,60 B 12
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,50 C 10
Elektromehaničar 3 g. 042333 3 0,50 C 10
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,65 D 13
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 0,35 D 7
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,35 E 7
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,65 E 13
Pomoćni bravar – TES 3 g. 018493 3 0,40 G 4
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,30 G 3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,30 G 3
Konobar 3 g. (Drenovci) 071333 3 0,35 F 7
Kuhar 3 g. (Drenovci) 071233 3 0,65 F 13
Ukupno Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501) 11,00 210
Tehnička škola Županja (16-111-503)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 26
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 26
Ukupno Tehnička škola Županja (16-111-503) 2,00 52
Ukupno XVI. Vukovarsko-srijemska županija 107,00 2246
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Srednja škola Bol (17-444-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 14
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 C 10
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 C 10
Ukupno Srednja škola Bol (17-444-501) 3,00 54
Srednja škola Hvar (17-029-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 15
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 15
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 A 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 A 6
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa) 330404 4 1,00 12
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa) 070104 4 1,00 12
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa) 320104 4 1,00 12
Kuhar 3 g. (Jelsa) 071233 3 0,50 B 6
Slastičar 3 g. (Jelsa) 092533 3 0,50 B 6
Ukupno Srednja škola Hvar (17-029-501) 7,00 90
Ekonomska škola Imotski (17-030-503)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 22
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 22
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 22
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 22
Ukupno Ekonomska škola Imotski (17-030-503) 4,00 88
Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 66
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 22
Ukupno Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505) 5,00 110
Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 10
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 15
Ukupno Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506) 3,00 25
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 6
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 20
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,68 L 15
Prodavač – JMO 3 g. 061153 3 0,32 L 7
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,32 M 7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,36 M 8
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,32 M 7
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,25 N 6
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,75 N 18
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,32 O 7
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,36 O 8
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,32 O 7
Ukupno Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502) 6,00 116
Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)
Ekološki tehničar 4 g. 330724 4 1,00 22
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 22
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 22
Ukupno Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504) 3,00 66
Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 1,00 24
Agrotehničar 4 g. 330624 4 0,50 A 12
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 0,50 A 12
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 0,50 B 12
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 0,50 B 12
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,33 C 8
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,33 C 8
Pekar IG 3 g. 091203 3 0,33 C 8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,50 D 5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,50 D 5
Ukupno Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501) 7,00 154
Glazbena škola Makarska (17-047-503)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 10
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 18
Ukupno Glazbena škola Makarska (17-047-503) 2,00 28
Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 3
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 21
Konobar 3 g. 071333 3 0,45 K 9
Kuhar 3 g. 071233 3 0,55 K 11
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,29 S 6
Frizer 3 g. 250333 3 0,43 S 9
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,29 S 6
Ukupno Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502) 5,00 85
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 22
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 2,00 44
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501) 5,00 114
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 5
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 24
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,29 A 7
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,42 A 10
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,29 A 7
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,25 B 6
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,75 B 18
Ukupno Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501) 7,00 149
Klesarska škola Pučišća (17-445-501)
Klesar – JMO 3 g. 133753 3 1,00 20
Klesarski tehničar 4 g. 130824 4 1,00 20
Ukupno Klesarska škola Pučišća (17-445-501) 2,00 40
Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Ukupno Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502) 3,00 72
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Komercijalist 4 g. 060304 4 2,00 48
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 24
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 24
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,50 F 12
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,50 F 12
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 K 12
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 K 12
Ukupno Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501) 8,00 192
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 22
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 22
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 22
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 22
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,55 B 12
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,45 B 10
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,36 D 8
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,32 D 7
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,32 D 7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,45 H 10
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,55 H 12
Ukupno Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503) 7,00 154
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535) 1,00 2
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g. 218393 3 1,00 4
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536) 1,00 4
Ekonomska i upravna škola Split (17-126-511)
Ekonomist 4 g. 060724 4 6,00 144
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 24
Upravni referent 4 g. 060404 4 3,00 72
Ukupno Ekonomska i upravna škola Split (17-126-511) 10,00 240
Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 2,00 48
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 48
Ukupno Elektrotehnička škola – Split (17-126-502) 5,00 120
Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 2,00 25
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 3,00 39
Ukupno Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525) 5,00 64
Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 2,00 48
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 2,00 48
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g. 050624 4 1,00 24
Ukupno Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503) 5,00 120
I. gimnazija Split (17-126-505)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 4,00 96
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 2,00 48
Ukupno I. gimnazija Split (17-126-505) 6,00 144
II. gimnazija Split (17-126-506)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 6,00 144
Ukupno II. gimnazija Split (17-126-506) 6,00 144
III. gimnazija, Split (17-126-507)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 6,00 144
Ukupno III. gimnazija, Split (17-126-507) 6,00 144
Industrijska škola Split (17-126-516)
Brodomehaničar IG 3 g. 021103 3 0,50 A 13
Instalater-monter IG 3 g. 011503 3 0,50 A 13
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,50 B 13
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 0,50 B 13
Ukupno Industrijska škola Split (17-126-516) 2,00 52
IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 6,00 144
Ukupno IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508) 6,00 144
Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)
Komercijalist 4 g. 060304 4 4,00 88
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 22
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 1,00 22
Ukupno Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512) 6,00 132
Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 24
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 24
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g. 011224 4 1,00 24
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,50 C 12
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 1,50 C 36
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,50 D 12
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,50 D 12
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,50 F 12
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,50 F 12
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,50 G 12
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,50 G 12
Pomoćni stolar – TES 3 g. 128193 3 0,50 I 5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g. 018193 3 0,50 I 5
Ukupno Obrtna tehnička škola Split (17-126-515) 9,00 202
Obrtnička škola Split (17-126-504)
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 2,00 48
Frizer DO 4 g. 440354 4 1,00 24
Kozmetičar – novi strukovni kurikulum 4 g. 260104 4 1,00 24
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,00 24
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 1,00 24
Tehničar za očnu optiku 4 g. 270104 4 1,00 24
Fotograf – JMO 3 g. 260153 3 0,38 A 10
Galanterist – JMO 3 g. 231353 3 0,23 A 6
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 0,38 A 10
Ukupno Obrtnička škola Split (17-126-504) 8,00 194
Pomorska škola Split (17-126-518)
Pomorski nautičar 4 g. 160904 4 3,00 72
Ribarsko-nautički tehničar 4 g. 330104 4 1,00 24
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. 011704 4 2,00 48
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. 160504 4 1,00 24
Ukupno Pomorska škola Split (17-126-518) 7,00 168
Prirodoslovna škola Split (17-126-501)
Ekološki tehničar 4 g. 330724 4 1,00 24
Kemijski tehničar 4 g. 200104 4 1,00 24
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 1,00 24
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 2,00 48
Ukupno Prirodoslovna škola Split (17-126-501) 5,00 120
Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 24
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g. 170224 4 1,00 24
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 4,00 88
Zrakoplovni prometnik 4 g. 180104 4 2,00 44
Ukupno Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513) 8,00 180
Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g. 300100-B 4 2,00 48
Ukupno Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520) 2,00 48
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 2,00 48
Tehničar održivog razvoja i gradnje 4 g. 130904 4 1,00 24
Web programer 4 g. 212224 4 1,00 24
Grafički tehničar pripreme 4 g. 210204 4 0,50 A 12
Grafički urednik-dizajner 4 g. 210604 4 0,50 A 12
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 0,50 B 12
Web dizajner 4 g. 211224 4 0,50 B 12
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,42 C 10
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,25 C 6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,33 C 8
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,33 D 8
Dimnjačar – JMO 3 g. 260753 3 0,33 D 8
Staklar – JMO 3 g. 271153 3 0,33 D 8
Grafičar dorade 3 g. 212333 3 0,25 E 6
Grafičar pripreme 3 g. 212133 3 0,42 E 10
Grafičar tiska 3 g. 212233 3 0,33 E 8
Fasader – JMO 3 g. 133453 3 0,25 F 6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. 260353 3 0,33 F 8
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,42 F 10
Ukupno Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517) 10,00 240
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 3,00 72
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 24
Ukupno Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514) 4,00 96
Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 3,00 72
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 24
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 1,67 A 40
Slastičar 3 g. 092533 3 0,33 A 8
Pomoćni konobar – TES 3 g. 075393 3 0,40 B 4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,60 B 6
Konobar DO DO 3 g. 441333 3 0,50 C 10
Kuhar DO DO 3 g. 441233 3 0,50 C 10
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522) 9,00 198
V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 5,00 120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 24
Ukupno V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509) 6,00 144
Zdravstvena škola Split (17-126-521)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 24
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 1,00 26
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 26
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 48
Sanitarni tehničar 4 g. 240604 4 1,00 24
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. 240304 4 1,00 24
Ukupno Zdravstvena škola Split (17-126-521) 7,00 172
Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,25 A 6
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,25 A 6
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,25 A 6
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,25 A 6
Ukupno Srednja škola Brač Supetar (17-468-501) 3,00 72
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 48
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 C 12
Kuhar 3 g. 071233 3 1,50 C 36
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,50 G 12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,50 G 12
Ukupno Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502) 7,00 168
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Ukupno Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501) 4,00 96
Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 1,00 7
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 10
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 0,50 A 6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 0,50 A 6
Ukupno Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501) 3,00 29
Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,45 D 10
Konobar 3 g. 071333 3 0,55 D 12
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501) 4,00 82
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija 232,00 5056
XVIII. Istarska županija
Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Konobar DO DO 3 g. 441333 3 0,29 B 7
Kuhar DO DO 3 g. 441233 3 0,42 B 10
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 0,29 B 7
Frizer DO 4 g. 440354 4 0,50 C 11
Kozmetičar DO 4 g. 440104 4 0,50 C 11
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,50 D 11
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,50 D 11
Ukupno Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503) 4,00 92
Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 48
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501) 3,00 72
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502)
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 060304-MT 4 1,00 10
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 041624-MT 4 1,00 12
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320104-MT 4 0,63 A 10
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320204-MT 4 0,38 A 6
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g. 014253-MT 3 0,50 D 6
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g. 071353-MT 3 0,50 D 6
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502) 4,00 50
Srednja škola Buzet (18-007-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 1,00 24
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,33 A 8
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,33 A 8
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 0,33 A 8
Ukupno Srednja škola Buzet (18-007-501) 3,00 72
Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 0,42 A 10
Instalater-monter IG 3 g. 011503 3 0,58 A 14
Konobar 3 g. 071333 3 0,42 B 10
Kuhar 3 g. 071233 3 0,58 B 14
Ukupno Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501) 6,00 144
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 1,00 24
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 24
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501) 7,00 168
Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 24
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 48
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501) 5,00 120
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 24
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 2,00 48
Konobar 3 g. 071333 3 0,25 A 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 A 12
Slastičar 3 g. 092533 3 0,25 A 6
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502) 4,00 96
Ekonomska škola Pula (18-069-506)
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 48
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 24
Ukupno Ekonomska škola Pula (18-069-506) 3,00 72
Gimnazija Pula (18-069-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 96
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 24
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Pula (18-069-502) 7,00 168
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 26
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 28
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512) 2,00 54
Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)
Autolimar 3 g. 014033 3 0,25 A 6
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,50 A 12
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 0,25 A 6
Instalater-monter IG 3 g. 011503 3 0,42 B 10
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,25 B 6
Ličilac-soboslikar 3 g. 260333 3 0,33 B 8
Elektroinstalater 3 g. 042133 3 0,33 C 8
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 0,33 C 8
Elektroničar-mehaničar 3 g. 042433 3 0,33 C 8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503) 3,00 72
Medicinska škola Pula (18-069-507)
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 3,00 72
Ukupno Medicinska škola Pula (18-069-507) 4,00 96
Strukovna škola Pula (18-069-509)
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 1,00 24
Kozmetičar 4 g. 250204 4 1,00 24
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 2,00 40
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,25 C 6
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,25 C 6
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,50 C 12
Ukupno Strukovna škola Pula (18-069-509) 5,00 112
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 1,00 28
Ukupno Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504) 1,00 28
Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,30 A 3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 0,50 A 5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g. 018193 3 0,20 A 2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,40 B 4
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g. 088293 3 0,20 B 2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,40 B 4
Ukupno Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011) 2,00 20
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 48
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 24
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 24
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 24
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Kuhar 3 g. 071233 3 1,75 A 42
Slastičar 3 g. 092533 3 0,25 A 6
Ukupno Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501) 8,00 192
Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 060724-MT 4 1,00 10
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320304-MT 4 1,00 15
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320104-MT 4 1,00 15
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 041624-MT 4 1,00 10
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g. 014233-MT 3 0,33 A 6
CNC operater/CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g. 012703-MT 3 0,33 A 6
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g. 060923-MT 3 0,33 A 6
Ukupno Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505) 5,00 68
Tehnička škola Pula (18-069-508)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 24
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 24
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 24
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g. 050624 4 1,00 24
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 24
Ukupno Tehnička škola Pula (18-069-508) 5,00 120
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 24
Ukupno Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502) 4,00 96
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 24
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 0,33 B 8
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,33 B 8
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,33 B 8
Konobar 3 g. 071333 3 0,33 D 8
Kuhar 3 g. 071233 3 0,42 D 10
Slastičar 3 g. 092533 3 0,25 D 6
Ukupno Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503) 3,00 72
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 060724-MT 4 1,00 10
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 070104-MT 4 1,00 10
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 320104-MT 4 1,00 10
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g. 060923-MT 3 1,00 7
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 240704-MT 4 0,50 A 10
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g. 240804-MT 4 0,50 A 10
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501) 5,00 57
Ukupno XVIII. Istarska županija 93,00 2041
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Srednja škola Blato (19-511-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 18
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 18
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,33 A 6
Prodavač – JMO 3 g. 061153 3 0,33 A 6
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,33 A 6
Ukupno Srednja škola Blato (19-511-501) 3,00 54
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 1,00 20
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 20
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504) 5,00 100
Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 96
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 22
Ukupno Gimnazija Dubrovnik (19-018-505) 6,00 140
Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 2,00 44
Ukupno Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506) 2,00 44
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 1,00 22
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 1,00 10
Frizer DO 4 g. 440354 4 0,67 B 16
Kozmetičar DO 4 g. 440104 4 0,33 B 8
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,33 D 8
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,38 D 9
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 0,29 D 7
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502) 4,00 80
Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 22
Pomorski nautičar 4 g. 160904 4 2,00 44
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 22
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g. 011704 4 1,00 22
Ukupno Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507) 5,00 110
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 3,00 66
Kuhar 3 g. 071233 3 2,00 44
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 22
Konobar 3 g. 071333 3 0,68 E 15
Slastičar 3 g. 092533 3 0,32 E 7
Ukupno Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508) 8,00 164
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 10
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 24
Slikarski dizajner 4 g. 300904 4 1,00 20
Ukupno Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514) 3,00 54
Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Konobar 3 g. 071333 3 0,27 D 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,45 D 10
Slastičar 3 g. 092533 3 0,27 D 6
Brodski mehaničar – JMO 3 g. 021153 3 0,50 E 6
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,50 E 6
Ukupno Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501) 5,00 98
Gimnazija Metković (19-049-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 20
Ukupno Gimnazija Metković (19-049-502) 4,00 80
Srednja škola Metković (19-049-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Konobar 3 g. 071333 3 1,00 20
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 20
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,00 20
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 7
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 20
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 20
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,00 20
Automehaničar 3 g. 014233 3 0,35 A 7
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 0,35 A 7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,30 A 6
Ukupno Srednja škola Metković (19-049-501) 9,00 167
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 20
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 20
Ukupno Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501) 2,00 40
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 40
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Elektroničar-mehaničar 3 g. 042433 3 0,25 A 6
Konobar 3 g. 071333 3 0,25 A 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 A 12
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501) 6,00 124
Srednja škola Vela Luka (19-038-502)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 15
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 15
Pomoćni kuhar 2 g. 075202 2 1,00 7
Brodski mehaničar – JMO 3 g. 021153 3 0,41 A 7
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 0,59 A 10
Ukupno Srednja škola Vela Luka (19-038-502) 4,00 54
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija 66,00 1309
XX. Međimurska županija
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g. 068193 2 1,00 10
Ekonomist 4 g. 060724 4 2,00 44
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 22
Komercijalist 4 g. 060304 4 1,00 22
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g. 060304-S 4 1,00 22
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 1,00 22
Upravni referent 4 g. 060404 4 1,00 22
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504) 8,00 164
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 88
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 1,00 22
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 22
Ukupno Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501) 7,00 154
Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 20
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 1,00 6
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 1,00 20
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,70 A 14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. 081603 3 0,30 A 6
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 0,60 B 12
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 0,40 B 8
Krojač – JMO 3 g. 222153 3 0,40 C 8
Obućar – JMO 3 g. 231153 3 0,60 C 12
Modni tehničar 4 g. 331524 4 0,50 D 10
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g. 331424 4 0,50 D 10
Pismoslikar 3 g. 260433 3 0,30 E 6
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 1,70 E 34
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,50 F 5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,50 F 5
Ukupno Gospodarska škola Čakovec (20-010-505) 10,00 176
Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g. 300100 4 1,00 20
Pomoćni podopolagač – TES 3 g. 138193 3 1,00 6
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 1,00 6
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g. 440353 3 1,00 20
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 0,50 A 10
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 0,50 A 10
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 0,50 D 11
Web dizajner 4 g. 211224 4 0,50 D 11
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. 013633 3 0,50 E 11
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,50 E 11
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,29 F 7
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,42 F 10
Vodoinstalater 3 g. 013833 3 0,29 F 7
Autolakirer – JMO 3 g. 260553 3 0,40 G 8
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 0,60 G 12
Fasader – JMO 3 g. 133453 3 0,33 H 8
Tesar – JMO 3 g. 133253 3 0,33 H 8
Zidar – JMO 3 g. 133153 3 0,33 H 8
Ukupno Graditeljska škola Čakovec (20-010-502) 10,00 184
Tehnička škola Čakovec (20-010-503)
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 1,00 22
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g. 442703 3 1,00 22
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 22
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 22
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 22
Strojobravar – JMO 3 g. 013553 3 1,00 22
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 22
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 22
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 1,00 22
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,33 A 8
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 0,67 A 16
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 0,33 B 8
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 0,33 B 8
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,33 B 8
Ukupno Tehnička škola Čakovec (20-010-503) 11,00 246
Srednja škola Prelog (20-527-501)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Kuhar 3 g. 071233 3 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Pomoćni konobar – TES 3 g. 075393 3 1,00 6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 1,00 6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Konobar 3 g. 071333 3 0,50 A 10
Slastičar 3 g. 092533 3 0,50 A 10
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,50 B 10
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,50 B 10
Ukupno Srednja škola Prelog (20-527-501) 8,00 136
Ukupno XX. Međimurska županija 54,00 1060
XXI. Grad Zagreb
GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 5,00 130
Ukupno GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565) 5,00 130
Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 17
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 22
Ukupno Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098) 2,00 39
Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 1,00 26
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 1,00 26
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 3,00 78
Ukupno Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624) 5,00 130
Agronomska škola Zagreb (21-114-542)
Agrotehničar 4 g. 330624 4 1,00 26
Agroturistički tehničar 4 g. 330404 4 1,00 26
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. 080504 4 1,00 26
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g. 080304 4 1,00 26
Cvjećar IG 3 g. 081403 3 0,50 E 13
Vrtlar IG 3 g. 081303 3 0,50 E 13
Ukupno Agronomska škola Zagreb (21-114-542) 5,00 130
Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g. 221594 3 1,00 3
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g. 071294 3 1,00 10
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 2,00 14
Slastičar (prilagođeni program) pril. 4 g. 071494 3 1,00 10
Autolimar (prilagođeni program) pril. 4 g. 014094 3 0,57 C 4
Bravar (prilagođeni program) pril. 4 g. 014194 3 0,43 C 3
Pomoćni autolimar – TES 3 g. 018393 3 0,33 E 2
Pomoćni bravar – TES 3 g. 018493 3 0,33 E 2
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,33 E 2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147) 7,00 50
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)
Ekonomist (prilagođeni program) pril. 4 g. 060194 4 1,00 10
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program (prilagođeni program) pril. 4 g. 210394 4 1,00 10
Pomoćni administrator – TES 3 g. 068293 3 1,00 10
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g. 218393 3 1,00 10
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g. 060494 4 1,00 10
Galanterist (prilagođeni program) pril. 4 g. 231394 3 0,50 D 5
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g. 221594 3 0,50 D 5
Pomoćni galanterist – TES 3 g. 238393 3 0,50 E 5
Pomoćni krojač – TES 3 g. 228393 3 0,50 E 5
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149) 7,00 70
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g. 068193 2 1,00 8
Poslovni tajnik (prilagođeni program) pril. 4 g. 060294 4 1,00 10
Telefonski operater (prilagođeni program) pril. 4 g. 178294 4 1,00 10
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153) 3,00 28
Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)
Ekonomist 4 g. 060724 4 5,00 130
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g. 060724-S 4 1,00 26
Ukupno Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536) 6,00 156
Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g. 120304 4 1,00 26
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. 120424 4 1,00 26
Šumarski tehničar 4 g. 110104 4 1,00 26
Tehničar zaštite prirode 4 g. 330804 4 1,00 26
Stolar – JMO 3 g. 121113 3 2,50 A 65
Tapetar – JMO 3 g. 260253 3 0,50 A 13
Ukupno Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549) 7,00 182
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)
Autoelektričar – JMO 3 g. 042253 3 1,00 26
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 1,00 26
Automehatroničar – JMO 3 g. 331153 3 4,00 104
Elektroinstalater – JMO 3 g. 042153 3 2,00 52
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,54 A 14
Puškar – JMO 3 g. 014553 3 0,23 A 6
Zlatar – JMO 3 g. 014653 3 0,23 A 6
Elektromehaničar – JMO 3 g. 042353 3 0,54 B 14
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g. 042453 3 0,46 B 12
Ukupno Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530) 10,00 260
Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)
Elektromehaničar IG 3 g. 041203 3 1,00 26
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 2,00 52
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g. 041104 4 2,00 52
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 3,00 78
Ukupno Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528) 8,00 208
Geodetska škola Zagreb (21-114-532)
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g. 050624 4 4,00 104
Ukupno Geodetska škola Zagreb (21-114-532) 4,00 104
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 3,00 78
Ukupno Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514) 7,00 182
Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Ukupno Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508) 4,00 104
Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 12
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 30
Ukupno Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594) 3,00 42
Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 18
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 3,00 47
Ukupno Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591) 4,00 65
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 3,00 40
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 4,00 60
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593) 7,00 100
Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 10
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 27
Ukupno Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596) 2,00 37
Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 3,00 42
Ukupno Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592) 3,00 42
Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 6,00 156
Ukupno Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506) 6,00 156
Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)
Arhitektonski tehničar 4 g. 131204 4 3,00 78
Građevinski tehničar 4 g. 131104 4 2,00 52
Ukupno Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531) 5,00 130
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 6,00 156
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 26
Ukupno Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595) 7,00 182
I. gimnazija Zagreb (21-114-501)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 26
Ukupno I. gimnazija Zagreb (21-114-501) 5,00 130
I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)
Elektrotehničar 4 g. 040104 4 8,00 208
Strojarski tehničar 4 g. 010104 4 2,00 52
Ukupno I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527) 10,00 260
II. gimnazija Zagreb (21-114-502)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 6,00 156
Ukupno II. gimnazija Zagreb (21-114-502) 6,00 156
III. gimnazija Zagreb (21-114-503)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 2,00 52
Ukupno III. gimnazija Zagreb (21-114-503) 6,00 156
Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)
Automehaničar – JMO 3 g. 014253 3 2,00 52
CNC operater/CNC operaterka DO DO 3 g. 442703 3 1,00 26
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 2,00 52
Alatničar IG 3 g. 011203 3 0,38 A 10
Tehnički crtač IG 3 g. 012503 3 0,62 A 16
Autolimar – JMO 3 g. 014053 3 0,31 B 8
Bravar – JMO 3 g. 014153 3 0,38 B 10
Tokar – JMO 3 g. 013153 3 0,31 B 8
Ukupno Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553) 7,00 182
IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g. 320334 4 1,00 26
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 3,00 78
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g. 320324 4 0,50 A 13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g. 320314 4 0,50 A 13
Ukupno IV. gimnazija Zagreb (21-114-504) 5,00 130
IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 5,00 130
Ukupno IX. gimnazija Zagreb (21-114-509) 5,00 130
Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g. 320404-N 4 1,00 26
Klasična gimnazija – početnici 4 g. 320404-K 4 5,00 130
Ukupno Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517) 6,00 156
Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)
Fasader – JMO 3 g. 133453 3 0,23 A 6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 0,77 A 20
Dimnjačar DO DO 3 g. 440753 3 0,31 B 8
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g. 440353 3 0,38 B 10
Staklar DO DO 3 g. 441153 3 0,31 B 8
Armirač (savijač željeza) IG 3 g. 131303 3 0,23 C 6
Autolakirer 3 g. 260533 3 0,46 C 12
Pismoslikar 3 g. 260433 3 0,31 C 8
Krovopokrivač i izolater 3 g. 133333 3 0,21 D 6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,57 D 16
Tesar 3 g. 133233 3 0,21 D 6
Monter suhe gradnje 3 g. 133833 3 0,62 E 16
Zidar 3 g. 133133 3 0,38 E 10
Keramičar-oblagač 3 g. 133633 3 0,77 F 20
Podopolagač IG 3 g. 131603 3 0,23 F 6
Ukupno Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554) 6,00 158
Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)
Fotograf – JMO 3 g. 260153 3 1,00 26
Frizer – JMO 3 g. 250353 3 6,00 156
Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 3 1,00 26
Kozmetičar DO 4 g. 440104 4 1,00 26
Pediker – JMO 3 g. 250253 3 1,00 26
Ukupno Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551) 10,00 260
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g. 170224 4 2,00 52
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 52
Tehničar za telekomunikacije 4 g. 040504 4 2,00 52
Ukupno Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540) 6,00 156
Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)
Prehrambeni tehničar 4 g. 090524 4 2,00 52
Tehničar nutricionist 4 g. 090304 4 2,00 52
Mesar – JMO 3 g. 092453 3 0,50 A 13
Pekar – JMO 3 g. 092153 3 0,50 A 13
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,50 B 13
Pekar IG 3 g. 091203 3 0,50 B 13
Ukupno Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543) 6,00 156
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)
Ekološki tehničar 4 g. 330724 4 1,00 26
Kemijski tehničar 4 g. 200104 4 2,00 52
Kozmetičar 4 g. 250204 4 2,00 52
Prirodoslovna gimnazija 4 g. 320804 4 3,00 78
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320804-S 4 1,00 24
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g. 320814 4 1,00 26
Ukupno Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538) 10,00 258
Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)
Ekonomist 4 g. 060724 4 10,00 260
Ukupno Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535) 10,00 260
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g. 071294 3 1,00 10
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g. 218193 3 1,00 8
Pomoćni konobar – TES 3 g. 075393 3 1,00 6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. 078193 3 3,00 23
Pomoćni galanterist – TES 3 g. 238393 3 0,57 A 4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. 268193 3 0,43 A 3
Pomoćni autolimar – TES 3 g. 018393 3 0,63 B 5
Pomoćni limar – TES 3 g. 018293 3 0,38 B 3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g. 088493 3 0,60 C 6
Pomoćni pekar – TES 3 g. 098193 3 0,20 C 2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g. 088393 3 0,20 C 2
Pomoćni autolakirer – TES 3 g. 268393 3 0,30 D 3
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g. 018593 3 0,40 D 4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g. 018193 3 0,30 D 3
Ukupno Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566) 10,00 82
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)
CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. 012703 3 1,00 26
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 3,00 78
Strojarski tehničar 4 g. 010104 4 1,00 26
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 2,00 52
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g. 011224 4 1,00 26
Ukupno Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547) 8,00 208
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)
Strojarski računalni tehničar 4 g. 015324 4 1,00 26
Tehničar za energetiku 4 g. 010404 4 1,00 26
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 1,00 26
Ukupno Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548) 3,00 78
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g. 300100-A 4 6,00 156
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558) 6,00 156
Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)
Plesač suvremenog plesa 4 g. 310204 4 3,00 32
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g. 310001 2 2,00 24
Ukupno Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590) 5,00 56
Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. 140324 4 4,00 104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. 160504 4 1,00 26
Vozač motornog vozila IG 3 g. 141103 3 4,00 104
Ukupno Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541) 9,00 234
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)
Grafički urednik-dizajner 4 g. 210604 4 1,00 26
Web-dizajner (odjel za sportaše) 4 g. 211224-S 4 1,00 26
Medijski tehničar 4 g. 211124 4 0,50 C 13
Web-dizajner 4 g. 211224 4 0,50 C 13
Grafički tehničar dorade 4 g. 210404 4 0,50 D 13
Grafički tehničar tiska 4 g. 210304 4 0,50 D 13
Grafičar dorade 3 g. 212333 3 0,50 E 13
Grafičar tiska 3 g. 212233 3 0,50 E 13
Ukupno Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545) 5,00 130
Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)
Plesač klasičnog baleta 4 g. 310104 4 2,00 14
Plesač narodnih plesova 4 g. 310304 4 1,00 10
Ukupno Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589) 3,00 24
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 4,00 104
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g. 245293 3 1,00 3
Ukupno Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520) 5,00 107
Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 4,00 104
Ukupno Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521) 4,00 104
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 3,00 78
Ukupno Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523) 3,00 78
Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)
Dizajner odjeće 4 g. 301104 4 1,00 26
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g. 220204 4 1,00 26
Modni tehničar 4 g. 331524 4 1,69 A 44
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g. 331424 4 0,31 A 8
Galanterist 3 g. 231333 3 0,50 B 13
Krojač 3 g. 222133 3 0,50 B 13
Ukupno Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544) 5,00 130
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)
Plinoinstalater – JMO 3 g. 013753 3 1,00 26
Strojarski tehničar 4 g. 010104 4 1,00 26
Vodoinstalater – JMO 3 g. 013853 3 1,00 26
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653 3 1,54 A 40
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g. 014853 3 0,46 A 12
Bravar 3 g. 014133 3 0,50 B 12
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g. 132103 3 0,50 B 12
Ukupno Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555) 6,00 154
Škola za primalje Zagreb (21-114-522)
Primalja-asistentica/asistent 4 g. 241304 4 2,00 52
Ukupno Škola za primalje Zagreb (21-114-522) 2,00 52
Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 96
Ukupno Športska gimnazija Zagreb (21-114-560) 4,00 96
Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)
Tehničar za elektroniku 4 g. 041424 4 2,00 48
Tehničar za mehatroniku 4 g. 041524 4 2,00 48
Tehničar za očnu optiku 4 g. 270104 4 1,00 26
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 5,00 120
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588) 10,00 242
Tehnička škola Zagreb (21-114-550)
Tehničar vuče-strojovođa 4 g. 190204 4 1,00 26
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g. 160504 4 1,00 26
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 52
Tehničar za željeznički promet 4 g. 190104 4 1,00 26
Željeznički prometni radnik IG 3 g. 191103 3 1,00 26
Ukupno Tehnička škola Zagreb (21-114-550) 6,00 156
Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)
Ekonomist 4 g. 060724 4 5,00 130
Ukupno Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537) 5,00 130
Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)
Komercijalist 4 g. 060304 4 2,00 52
Prodavač IG 3 g. 060923 3 5,00 130
Prodavač DO DO 3 g. 440923 3 1,00 26
Ukupno Trgovačka škola Zagreb (21-114-557) 8,00 208
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)
Konobar 3 g. 071333 3 3,00 78
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 26
Kuhar 3 g. 071233 3 5,50 A 143
Slastičar 3 g. 092533 3 1,50 A 39
Konobar DO DO 3 g. 441333 3 0,50 B 13
Kuhar DO DO 3 g. 441233 3 0,50 B 13
Ukupno Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539) 12,00 312
Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački) 310504 4 2,00 24
Ukupno Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121) 2,00 24
Upravna škola Zagreb (21-114-556)
Administrator 2 g. 065102 2 1,00 20
Poslovni tajnik 4 g. 060504 4 2,00 52
Upravni referent 4 g. 060404 4 3,00 78
Ukupno Upravna škola Zagreb (21-114-556) 6,00 150
V. gimnazija Zagreb (21-114-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 7,00 182
Ukupno V. gimnazija Zagreb (21-114-505) 7,00 182
Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)
Veterinarski tehničar 4 g. 100104 4 4,00 104
Ukupno Veterinarska škola Zagreb (21-114-524) 4,00 104
VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 6,00 156
Ukupno VII. gimnazija Zagreb (21-114-507) 6,00 156
X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 6,00 156
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g. 321004 4 1,00 26
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 2,00 52
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g. 321014 4 2,00 52
Ukupno X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510) 11,00 286
XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Ukupno XI. gimnazija Zagreb (21-114-511) 4,00 104
XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Ukupno XII. gimnazija Zagreb (21-114-512) 4,00 104
XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 4,00 104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 26
Ukupno XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513) 5,00 130
XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)
IBMYP program 2 g. 320502 4 2,00 40
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 8,00 208
Ukupno XV. gimnazija Zagreb (21-114-515) 10,00 248
XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g. 320334 4 1,00 26
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 5,00 130
Ukupno XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516) 6,00 156
XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 3,00 78
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g. 320324 4 0,50 A 13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g. 320314 4 0,50 A 13
Ukupno XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518) 4,00 104
Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)
Dentalna asistentica/asistent 4 g. 241204 4 1,00 26
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 26
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 2,00 52
Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 26
Medicinski kozmetičar 4 g. 240804 4 1,00 26
Sanitarni tehničar 4 g. 240604 4 1,00 26
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. 240304 4 1,00 26
Ukupno Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519) 8,00 208
Ukupno XXI. Grad Zagreb 411,00 9768
Ukupno 2080,00 44903


II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programa Šifra programa Trajanje Razredni odjeli Oznaka za odjel Učenici
V. Varaždinska županija
Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Ukupno Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502) 3,00 68
Ukupno V. Varaždinska županija 3,00 68
VIII. Primorsko-goranska županija
Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 1,00 26
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 2,00 48
Ukupno Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522) 3,00 74
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija 3,00 74
X. Virovitičko-podravska županija
Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 1,00 22
Ukupno Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506) 1,00 22
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija 1,00 22
XI. Požeško-slavonska županija
Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 1,00 22
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510) 2,00 46
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija 2,00 46
XII. Brodsko-posavska županija
Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 2,00 40
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 20
Ukupno Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508) 3,00 60
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija 3,00 60
XIII. Zadarska županija
Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 2,00 52
Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504) 2,00 52
Ukupno XIII. Zadarska županija 2,00 52
XIV. Osječko-baranjska županija
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 3,00 72
Ukupno Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521) 3,00 72
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija 3,00 72
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 1,00 24
Ukupno Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504) 2,00 48
Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 2,00 52
Ukupno Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510) 2,00 52
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija 4,00 100
XVIII. Istarska županija
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 26
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 1,00 26
Ukupno Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502) 2,00 52
Ukupno XVIII. Istarska županija 2,00 52
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 1,00 24
Ukupno Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503) 1,00 24
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija 1,00 24
XX. Međimurska županija
Srednja škola Čakovec (20-010-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 24
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. 241004 5 1,00 24
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g. 245293 3 1,00 10
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 48
Ukupno Srednja škola Čakovec (20-010-507) 5,00 106
Ukupno XX. Međimurska županija 5,00 106
XXI. Grad Zagreb
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 25
Ukupno Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597) 1,00 25
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 4,00 104
Ukupno Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546) 4,00 104
Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598) 1,00 24
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 72
Ukupno Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568) 3,00 72
Ukupno XXI. Grad Zagreb 9,00 225
Ukupno 38,00 901III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programa Šifra programa Trajanje Razredni odjeli Oznaka za odjel Učenici
V. Varaždinska županija
Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g. 321004 4 1,00 20
Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517) 2,00 40
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 2,00 40
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515) 2,00 40
Ukupno V. Varaždinska županija 4,00 80
VIII. Primorsko-goranska županija
Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528) 1,00 24
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija 1,00 24
XIII. Zadarska županija
Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320104-S 4 1,00 20
Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537) 2,00 40
Ukupno XIII. Zadarska županija 2,00 40
XIV. Osječko-baranjska županija
Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)
Ekonomist 4 g. 060604 4 1,00 26
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 28
Ukupno Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522) 2,00 54
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija 2,00 54
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)
Program Gimnazijskog kolegija »Kraljica Jelena« – gimnazijski program 4 g. 321009 4 2,00 44
Ukupno Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530) 2,00 44
Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Ukupno Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528) 2,00 40
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Ukupno Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529) 3,00 60
Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 1,00 20
Konobar – JMO 3 g. 071353 3 0,25 A 6
Kuhar – JMO 3 g. 071253 3 1,50 A 30
Slastičar – JMO 3 g. 071453 3 0,25 A 6
Ukupno Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533) 4,00 82
Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 14
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 1,00 14
Ukupno Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527) 2,00 28
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija 13,00 254
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Ukupno Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515) 1,00 24
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija 1,00 24
XXI. Grad Zagreb
Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-635)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 2,00 50
Ukupno Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-635) 2,00 50
Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)
Farmaceutski tehničar 4 g. 240404 4 2,00 44
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 3,00 66
Ukupno Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600) 5,00 110
Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 24
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 24
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. 320204 4 1,00 24
Ukupno Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631) 3,00 72
Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 1,00 25
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 25
Ukupno Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630) 2,00 50
Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 2,00 20
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 2,00 20
Ukupno Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003) 4,00 40
Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 2,00 40
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 4,00 60
Ukupno Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626) 6,00 100
Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 1,00 15
Ukupno Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634) 1,00 15
LINIGRA-privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 2,00 40
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Ukupno LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602) 3,00 60
Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Ukupno Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623) 1,00 22
Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g. 320624 4 1,00 20
Ukupno Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614) 1,00 20
Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601) 2,00 40
Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 2,00 42
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617) 3,00 62
Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. 240704 4 2,00 32
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 16
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 16
Web dizajner 4 g. 211224 4 1,00 16
Ukupno Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615) 5,00 80
Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)
Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. 070104 4 0,50 10
Konobar 3 g. 071333 3 0,25 6
Kuhar 3 g. 071233 3 0,50 10
Mesar IG 3 g. 091403 3 0,50 10
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Pekar IG 3 g. 091203 3 0,50 10
Prodavač IG 3 g. 060923 3 1,00 20
Slastičar 3 g. 092533 3 0,25 6
Tehničar za računalstvo 4 g. 041624 4 1,00 20
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. 070204 4 0,50 10
Ukupno Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621) 7,00 142
Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. 290002 2 4,00 28
Glazbenik – program srednje škole 4 g. X290004 4 10,00 80
Ukupno Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158) 14,00 108
Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)
Klasična gimnazija 4 g. 320404 4 2,00 44
Ukupno Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620) 2,00 44
Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 10
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. 320304-S 4 1,00 10
Ukupno Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628) 2,00 20
Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 20
Umjetnička gimnazija 4 g. 320704 4 2,00 48
Ukupno Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609) 4,00 88
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)
Jezična gimnazija 4 g. 320304 4 1,00 20
Opća gimnazija 4 g. 320104 4 1,00 22
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618) 2,00 42
Ukupno XXI. Grad Zagreb 69,00 1165
Ukupno 92,00 1641