preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ljubešćica

 

ELEMENTI I KRITERIJI I NAČINI VREDNOVANJA - ENGLESKI JEZIK

 

Nastavni predmet: ENGLESKI JEZIK

Razred: 1.-8. razred

Osnovna škola:  OŠ Ljubešćica

Učiteljica: Iva Kelemen Ivančić

 

Elementi vrednovanja za prvi i drugi razred:

  • Razumijevanje slušanjem
  • Govorenje 

Napomena: čitanje (prepoznavanje grafijskog oblika riječi) i pisanje (preslikavanje riječi) vježbaju se i opisno prate.  

 

Elementi vrednovanja za treći i četvrti razred: 

  • Razumijevanje slušanjem
  • Razumijevanje čitanjem
  • Govorenje
  • Pisanje

 

Elementi vrednovanja za peti do osmi razred:

  • Razumijevanje slušanjem 
  • Razumijevanje čitanjem
  • Govorenje 
  • Pisanje 

 

Za prikupljanje informacija o učenikovu učenju i njegovim postignućima u nastavi engleskog jezika, primjenjuju se raznoliki pristupi vrednovanju koji se međusobno razlikuju s obzirom na svrhu primjene, interpretaciju i korištenje prikupljenih podataka. 

 

Učenici će se vrednovati sumativno i formativno.  

 

Formativno vrednovanje jest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi davanja informacija o učenikovu napredovanju i unapređivanja budućeg učenja i poučavanja, poticanja učeničkih refleksija o učenju, utvrđivanja manjkavosti u učenju, prepoznavanja snaga te planiranja budućeg učenja i poučavanja. Ovo vrednovanje ne rezultira brojčanom ocjenom, ali utječe na sveukupnu ocjenu iz predmeta.  

Vrednovanje naučenoga jest sumativno vrednovanje kojem je svrha procjena usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda nakon određenog (kraćeg ili dužeg) razdoblja učenja i poučavanja. Njime se sažimaju informacije o tome što učenik zna i može učiniti u određenoj vremenskoj točki kako bi se dokumentiralo i izvijestilo o njegovim postignućima i napredovanju. Ovo vrednovanje rezultira brojčanom ocjenom.

 

Jezične zakonitosti sastavni su dio usmenog i pisanog izražavanja te se ovladanost njima može vrednovati zasebno (formativno), a ocjenjuju se integrirano (sumativna procjena).

 

U toku godine učenike će se pratiti formativno putem raznovrsnih načina vrednovanja: rubrike, ciljana propitivanja za provjeru razumijevanja, promatranje učitelja, kviz, igranje uloga, domaće zadaće, kraće pisane provjere znanja, pisanje diktata, opažanja učenika tijekom individualnog rada ili rada u skupinama, rasprave u skupinama, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje i dr. 

  

Vrednovanje Razumijevanja slušanjem i Razumijevanje čitanjem provodi se kroz tekstove koji podrazumijevaju sve proizvode jezične upotrebe – govorni, pisani, vizualni ili multimodalni.  

Multimodalni tekstovi kombiniraju jezik s drugim sustavima komuniciranja kao što su tiskani ili digitalni tekst, vizualna pomagala te zvučna ili govorna riječ.  Ovisno o godini učenja i poučavanja ishoda, tekstovi se razlikuju po dužini i složenosti.  

Broj riječi koji definira dužinu teksta razlikuje se u receptivnim i produktivnim djelatnostima.  

 

U djelatnostima slušanja i čitanja vrlo kratak tekst ima do 100 riječi, kratak tekst između 100 i 300 riječi (u 5. razredu 100 – 200 riječi, a u 6. razredu 200 –300 riječi), srednje dug tekst ima između 300 i 600 riječi (u 7. razredu 300 – 500, a u 8. razredu 500 – 600 riječi), dok dug tekst ima više od 600 riječi. U djelatnostima govorenja i pisanja vrlo kratak tekst ima do 40 riječi, kratak između 40 i 80 riječi (u 5. razredu 40 – 60 riječi, u 6. razredu 60 – 70 riječi, a u 7. razredu 70 – 80 riječi), srednje dug tekst ima između 80 i 200 riječi (u 8. razredu 80 – 100 riječi), a dug tekst više od 200 riječi.  

Složenost teksta ovisi o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima složenosti i učenikovu poznavanju teme teksta. Kvantitativni pokazatelji složenosti odnose se na obilježja riječi i rečenica poput dužine, učestalosti i složenosti, a kvalitativni pokazatelji na vrstu teksta, složenost izloženih ideja, stil autora i način na koji je tekst strukturiran i prezentiran. Budući da su učenikova prethodna znanja o temi treći čimbenik o kojemu ovisi složenost teksta, procjena složenosti, uz navedene pokazatelje, ovisi i o stručnoj  procjeni učitelja.

 

U prvom polugodištu prvog razreda osnovne škole učitelj prati učenikova postignuća (opisno ocjenjivanje u rubriku s lijeve strane), ali ga ne ocjenjuje brojčano, nego ga odgojno-obrazovnim postupcima i mjerama potiče i priprema na vrednovanje i ocjenjivanje njegovih postignuća i ocjenjivanje njegova uspjeha u daljnjem školovanju.

Tijekom cijelog prvog i drugog razreda ocjenjuju se SAMO DJELATNOST RAZUMIJEVANJA SLUŠANJEM I GOVORENJA. DJELATNOST PISANJA I ČITANJA SE NE OCJENJUJE BROJČANO/SUMATIVNO. 

 

Čitanje se u prvom i drugom razredu ne ocjenjuje nego formativno prati, što podrazumijeva prepoznavanje grafijskog oblika riječi. Učenici pamte kako riječ u engleskom jeziku izgleda više negoli što mogu raščlaniti riječ na slova, posebno zato što se, za razliku od hrvatskoga, riječi ne izgovaraju kako se pišu. 

 

Primjeri za čitanje:  

 

Čitaju riječi s kartica (npr. koje pridružuju slikovnim karticama).

Čitaju riječi s ploče (npr. učitelj na ploču piše 10 riječi, a učenici trebaju prepisati one riječi koje učitelj izgovori; napomena: aktivnost uključuje djelatnost pisanja, ali njome se primarno provjerava čitanje - prepoznavanje grafijskog oblika riječi). 

Čitaju riječi i kratke rečenice u udžbeniku u radnoj bilježnici i drugim radnim materijalima (kratke se rečenice ne čitaju naglas nego je glavni smisao razumijevanje pročitanoga).  

Čitaju slikopriče - tekst u kojem je dio riječi zamijenjen sličicom.

Čitaju riječi uz kratke i jednostavne pjesme.

 

Djelatnost pisanja se u prvom i drugom razredu ne ocjenjuje nego formativno prati, što podrazumijeva da učenici prepisuju (preslikavaju) slova engleske abecede, posebice ona koja ne postoje u hrvatskoj abecedi: Q, W, X, Y.  

Primjeri za pisanje: 

Prepisuju (preslikavaju) riječi - npr. učestale riječi, riječi u formatu popisa za kupovinu, popisa želja za darove, popisa sastojaka za čarobni napitak i sl.. 

Prepisuju (preslikavaju) kratke rečenice - npr. rođendanska čestitka, blagdanska čestitka.... 

Prepisuju (preslikavaju) riječi i stvaraju kratke rečenice - npr. opisi, pjesmice (mini poems)… 

Stvaraju strip prepisujući riječi i kratke rečenice u oblačiće (likove može pripremiti učitelj, a mogu ih nacrtati i sami učenici).  

Stvaraju slikovnicu na istom principu kao i strip. 

 

Zaključna ocjena 

Zaključna je ocjena iz predmeta Engleski jezik jest  izraz postignute razine učenikovih kompetencija  u  nastavnom predmetu/području, rezultat ukupnog procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem  elemenata vrednovanja. 

Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta  na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine  upisanih ocjena. 

 

Učenici s posebnim potrebama: 

Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju učenik s posebnim potrebama svladava nastavni program prema utvrđenoj razini teškoće, odnosno prema redovnom nastavnom programu uz primjenu individualiziranih postupaka ili prema prilagođenom programu. Prilagođeni program iz  članka 4. ovog pravilnika je program primjeren osnovnim karakteristikama teškoće u djeteta, a u pravilu pretpostavlja smanjivanje intenziteta i ekstenziteta pri izboru nastavnih sadržaja obogaćenih specifičnim  metodama, sredstvima i pomagalima. 

Ispitivanje, kao i ostali postupci, ovisi o učenikovim sposobnostima i mogućnostima i mogućim načinima komuniciranja i izražavanja (usmeno, pismeno, gestovno, izradbom nekog rada i sl.). Načini i oblici provjeravanja bit će primjereni učeniku i njegovim specifičnostima, djelovat će afirmativno i poticajno na učenike, kako bi kvalitetno iskoristili očuvane sposobnosti, i razvili nove. 

 

PISANE PROVJERE 

Pisanje  

Tijekom školske godine piše se više većih pismenih provjera znanja (sami broj određuje učitelj s obzirom na individualne potrebe i posebnosti pojedinog razreda) te po potrebi više kraćih provjera znanja (koje se ocjenjuju formativno). U PRVOM I DRUGOM RAZREDU DJELATNOST PISANJA SE NE OCJENJUJE. 

Rezultati pisane provjere se upisuju u rubrike OVISNO O DJELATNOSTI KOJA SE TESTIRA prema bodovnoj skali za pisanje provjere :     

     odličan – 91-100% 

     vrlo dobar – 78-90% 

    dobar -  62-77% 

    dovoljan – 50-61% 

   nedovoljan - manje od 50% 

 

Kriteriji se mogu prilagoditi specifičnostima pojedinog razreda.

Vrednovanje učenika s teškoćama prilagođava se teškoći i osobnosti učenika.

 

1.-2. razred

 

 

Slušanje s razumijevanjem 

Govorenje 

Odličan 

Učenik pokazuje razumijevanje gotovo svih novih riječi, izraza i uputa. Samostalno odgovara na postavljena pitanja, logički zaključuje i uspješno povezuje slikovne i slušne sadržaje. Pokazuje razumijevanje obrađenog gradiva u cijelosti i lako ga prenosi na osobne situacije. Brzo uočava jezične zakonitosti i primjenjuje ih bez poteškoća.

Učenik je izrazito komunikativan, lako se i tečno samostalno izražava. Ima pravilan izgovor te povezuje izgovor i slikovni prikaz. Na pitanja odgovara punim rečenicama, opisuje precizno i točno. Brzo uočava i primjenjuje jezične zakonitosti. Izuzetno lako verbalno uzvraća na verbalne i neverbalne poticaje. 

vrlo dobar 

Učenik pokazuje razumijevanje većine riječi, izraza i naredbi. Uspješno odgovara na većinu pitanja i povezuje pojmove uz minimalnu pomoć učitelja. Uspješno povezuje vizualne i auditivne jezične sadržaje uz manje pogreške.

Učenik je komunikativan i većinom pravilno govori uz manje nesigurnosti, koje brzo uočava i ispravlja. Trudi se pravilno reproducirati nove sadržaje. Na verbalne i neverbalne poticaje reagira primjerenom brzinom. 

dobar  

Učenik razumije određene riječi, izraze i naredbe. Potrebno ga je poticati na samostalnost u radu, a zbog otežanog povezivanja slikovnog i slušnog sadržaja potrebna mu je pomoć učitelja. 

Učenik ima poteškoća u izgovoru specifičnih glasova engleskog jezika, uočava razliku u odnosu na hrvatski jezik uz pomoć učitelja. Vokabular je skroman, a izražavanje i odgovaranje uz čestu pomoć učitelja. Izražava se uglavnom na poticaj, uz dosta pogrešaka. 

Dovoljan 

Učenik koristi minimalni fond riječi, pitanja, upute i naredbe razumije samo uz pomoć učitelja. Samo uz pomoć učitelja povezuje slikovni i slušni sadržaj,  potreban je stalan poticaj učitelja i/ili učenika u pri samostalnom radu, radu u paru ili u grupi. 

Učenik nepravilno i teško izgovara riječi uz izraženu sporost i nesigurnost. Sposoban je odgovoriti samo na vrlo jednostavna pitanja, yes/no odgovorima. U radu se oslanja na druge učenike. Potrebna je stalna pomoć i poticaj učitelja.

 

3. - 4. razred  

 

Slušanje s razumijevanjem

Čitanje s razumijevanjem

Govorenje  

Pisanje 

Odličan 

U potpunosti razumije pitanja, upute te glavnu poruku kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike pri slušanju.   Kreativno i samostalno primjenjuje naučeno. Greške su rijetke te ih samostalno ispravlja.

 

U potpunosti razumije glavnu poruku kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. 

Samostalno dolazi do značenja novih riječi i  fraza logičkim zaključivanjem.

 

 

Samostalno govori većinu teksta, povezuje elemente teksta, opisuje, predstavlja i prepričava vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška.

U potpunosti usvojio obrađeni vokabular; tečno i samostalno sastavlja rečenice bazirane na obrađenom vokabularu. Točno i potpunim odgovorima odgovara na postavljena pitanja.  Prepoznaje priliku za preuzimanje riječi. Sudjeluje u vrlo kratkome i jednostavnome razgovoru postavljajući vlastita pitanja i odgovarajući vlastitim odgovorima.

Samostalno i uz manje greške piše jednostavne rečenice. Po uputama učitelja i uz detaljan predložak, a uz manje greške piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike.

vrlo dobar 

Uz povremenu pomoć u većem dijelu aktivnosti pokazuje razumijevanje vrlo kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike pri slušanju te navodi ključnu informaciju iz njega. Ponekad griješi, no uglavnom samostalno ispravlja greške.

 Uz povremenu pomoć u većem dijelu aktivnosti pokazuje razumijevanje vrlo kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike pri čitanju te navodi ključnu informaciju iz njega. Samostalno ponavlja i izgovara jednostavne rečenice odgovarajućom intonacijom. Ponekad griješi, no uglavnom samostalno ispravlja greške.

Uz povremenu pomoć govori većinu teksta, povezuje elemente teksta, opisuje, predstavlja i prepričava vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška.

U potpunosti usvojio obrađeni vokabular i s manjim greškama sastavlja rečenice bazirane na obrađenom vokabularu.  

Potpunim odgovorom, s malo grešaka, odgovara na postavljena pitanja.  

Sudjeluje u vrlo kratkome i jednostavnome razgovoru postavljajući naučena i vlastita pitanja i odgovarajući naučenim i vlastitim odgovorima.

Uz povremenu potporu učitelja i uz manje greške piše jednostavne rečenice. Po uputama učitelja i uz detaljan predložak, a uz povremene greške piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike.

dobar  

Uz čestu pomoć u dijelu aktivnosti pokazuje razumijevanje vrlo kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike pri slušanju te navodi ključnu informaciju iz njega.

Razumije osnovne riječi i poznate fraze koje se tiču njih samih i njihove neposredne okoline kada sugovornik govori sporo i razgovijetno. 

Uz čestu pomoć u dijelu aktivnosti pokazuje razumijevanje vrlo kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike pri čitanju te navodi ključnu informaciju iz njega. Uz čestu pomoć ponavlja i izgovara jednostavne rečenice odgovarajućom intonacijom. 

Prepoznaje poznata imena, riječi i jednostavne rečenice (na plakatima,  

prospektima, karticama...) 

Uz čestu pomoć govori većinu teksta, povezuje elemente teksta, opisuje, predstavlja i prepričava vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška.

Djelomično usvojio obrađeni vokabular i uz pomoć učitelja sastavlja rečenice bazirane na obrađenom vokabularu. Sudjeluje u vrlo kratkome i jednostavnome razgovoru poznate tematike postavljajući naučena i dio vlastitih pitanja i odgovarajući kratkim naučenim i vlastitim odgovorima te uz čestu pomoć oblikuje vlastite jednostavne odgovore i prepoznaje priliku za preuzimanje riječi.

Uz čestu pomoć i s više pogrešaka piše jednostavne rečenice.  

Uz čestu pomoć i s više pogrešaka piše (po detaljnom predlošku) vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike.

Dovoljan 

Uz stalnu pomoć u dijelu aktivnosti pokazuje razumijevanje vrlo kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike pri slušanju. Osnovnu informaciju razumije tek nakon pojašnjenja i pojednostavljenja.

Ima poteškoća u razumijevanju riječi, osnovnih fraza, uputa učitelja.

 

Tekstove, njihovu ključnu poruku i informacije teško razumije. Potrebna su dodatne upute, pomoć učitelja te pojednostavljenje teksta. Kratke rečenice čita djelomično točnom intonacijom samo uz pomoć učitelja.  

Govori mali dio teksta uz stalnu potporu učitelja i predložak. Dijelove teksta ne može povezati u cjelinu niti uz pomoć i detaljne upute.

Usvojio mali dio obrađenog vokabulara. Nije u stanju samostalno sastavljati rečenice, može pravilno ponoviti po modelu. Ima poteškoća u razumijevanju pitanja te na njih odgovara isključivo uz pomoć učitelja. Teško sudjeluje u vrlo kratkom i jednostavnom razgovoru postavljajući vrlo kratka, naučena pitanja i odgovarajući samo naučenim odgovorima (yes/no).

 

Uz stalnu potporu učitelja i s puno grešaka piše jednostavne rečenice. Niti uz potporu učitelja i detaljan predložak ne piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike.

 

5. - 6. razred

 

Slušanje s razumijevanjem 

Čitanje s razumijevanjem 

Govorenje 

Pisanje 

odličan 

Učenik u gotovo svim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike (pri slušanju). Uočava ključne informacije i povezuje ih s primjerima. Odgovara na pitanja, ispravlja netočne tvrdnje, točno nadopunjuje riječi koje nedostaju u tekstu. U radu je samostalan te uočava eventualne, rijetke pogreške koje potom ispravlja.

Učenik u gotovo svim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik samostalno primjenjuje sva odgovarajuća intonacijska obilježja. Samostalno dolazi do značenja novih riječi i fraza logičkim zaključivanjem.

Učenik samostalno planira i povezuje elemente teksta te samostalno govori kratak tekst poznate tematike na temelju predloška. Samostalno ispravlja svoj govor. Učenik sudjeluje u kratkom razgovoru poznate tematike te samostalno prepoznaje priliku za preuzimanje riječi. U potpunosti usvojio obrađeni vokabular; tečno i samostalno sastavlja rečenice, bazirane na obrađenom vokabularu. Točno i potpunim odgovorima odgovara na postavljena pitanja. 

Učenik samostalno zapisuje sve učestale izgovorene riječi. Učenik samostalno oblikuje pisani kratak tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila i kreativno se izražava. Strukture koristi pravilno i uglavnom točno.

 

vrlo dobar 

Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike (pri slušanju) te navodi ključnu informaciju i glavnu poruku teksta. Uglavnom samostalno, uz manje poteškoće, odgovara na pitanja, točno ispravlja većinu netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje većinu riječi koje nedostaju u tekstu. Greške uočava uz povremenu pomoć učitelja te ih samostalno ispravlja.

Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz povremenu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Razumije glavnu poruku teksta što je vidljivo u popratnim zadacima koje rješava uz pokoju pogrešku. Eventualne greške brzo ispravlja. 

Uz povremenu pomoć učitelja govori tekst u cjelini, povezuje elemente teksta, opisuje, predstavlja i prepričava kratak tekst poznate tematike. U govorenju ponekad griješi, no samostalno ispravlja svoj govor. Uz povremenu pomoć sudjeluje u kratkome razgovoru poznate tematike i preuzima riječ. Obrađeni vokabular je usvojio te ga koristi u govoru.

 

 Učenik uz povremenu pomoć zapisuje većinu učestalih izgovorenih riječi. Učenik uz povremenu pomoć oblikuje pisani kratak tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje gotovo sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju se koristi obrađenim jezičnim strukturama uz povremene greške.

 

dobar  

Učenik uz čestu pomoć u većini manje zahtjevnih  aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike (pri slušanju) te navodi ključnu informaciju i glavnu poruku teksta Uz povremenu pomoć učitelja odgovara uglavnom  točno na postavljena pitanja, točno ispravlja dio netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje dio riječi koje nedostaju u tekstu. 

Učenik uz čestu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz čestu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Glavnu poruku teksta razumije samo djelomično.

Greške sam teško ispravlja. 

Uz povremenu pomoć učitelja govori većinu teksta, povezuje elemente teksta, opisuje, predstavlja i prepričava kratak tekst poznate tematike. U govorenju griješi, no uz čestu pomoć ispravlja svoj govor. Uz čestu pomoć sudjeluje u kratkome razgovoru poznate tematike i preuzima riječ na poticaj učitelja. Obrađeni vokabular je uglavnom usvojio te ga koristi u govoru.

Učenik uz čestu pomoć zapisuje dio učestalih izgovorenih riječi. Učenik uz čestu pomoć oblikuje pisani kratak tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje većinu dijelova, primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju se koristi s više jednostavnih jezičnih struktura.

 

 

dovoljan 

Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike (pri slušanju) te navodi ključnu informaciju. Uz pomoć nastavnika odgovara djelomično točno na postavljena pitanja, koristeći uglavnom kratke odgovore. Ispravak netočnih tvrdnji i nadopunjavanje teksta teče otežano i uz nastavnikovu pomoć. 

Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike.

Učenik uz stalnu pomoć primjenjuje određena odgovarajuća intonacijska obilježja. Greške ispravlja isključivo uz pomoć učitelja. Glavnu poruku teksta razumije isključivo uz objašnjenja i pojednostavljenja.

Učenik uz stalnu pomoć učitelja govori tek dijelove teksta koje ne povezuje u smislenu cjelinu. Glavnu poruku teško razumije ili je razumije tek uz objašnjenja i pojednostavljenja. Uz stalnu pomoć sudjeluje u kratkom razgovoru na temelju predloška, no nudi uglavnom yes/no odgovore. Usvojio jako malo obrađenog vokabulara. Strukture slabo poznaje te ih teško koristi čak i uz stalan poticaj učitelja. Otežano samostalno sastavljati jednostavne rečenice, može pravilno ponoviti po modelu.

 

Učenik uz stalnu pomoć zapisuje jednostavne učestale izgovorene riječi Učenik uz stalnu pomoć oblikuje pisani kratak tekst pozna te tematike na temelju predloška, povezuje dio dijelova, primjenjuje neka osnovna pravopisna pravila. Strukture primjenjuje na osnovu predloška te često griješi.

 

7. – 8. razred

 

Slušanje s razumijevanjem 

Čitanje s razumijevanjem 

Govorenje 

Pisanje 

odličan 

Učenik u svim aktivnostima pokazuje razumijevanje glavne poruke jednostavnoga teksta poznate tematike (pri slušanju) i srednje dužine (300 -500 riječi). Uočava ključne i specifične informacije i povezuje ih s primjerima. Odgovara na pitanja, ispravlja netočne tvrdnje, točno nadopunjuje riječi koje nedostaju u tekstu i sl. U radu je samostalan te uočava eventualne, rijetke pogreške koje potom ispravlja.

Učenik u svim aktivnostima pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta poznate tematike i srednje dužine (300 – 500 riječi). Samostalno izdvaja glavnu poruku teksta i ključne i specifične informacije. Samostalno primjenjuje sva odgovarajuća intonacijska obilježja. Samostalno dolazi do značenja novih riječi i fraza logičkim zaključivanjem.

Učenik samostalno planira i priprema kratak tekst. Povezuje elemente teksta,  prenosi glavnu poruku i ključne informacije koristeći se učestalim jednostavnim jezičnim strukturama niže razine složenosti. Samostalno ispravlja svoj govor. U potpunosti točno primjenjuje naglasak i intonaciju radi izražavanja vlastitog stava i značenja poruke i informacije koju prenosi. Učenik samostalno sudjeluje u planiranom i jednostavnom neplaniranom razgovoru poznate tematike. U potpunosti je usvojio obrađeni vokabular i jezične strukture, pa tečno i samostalno sastavlja rečenice. Točno i potpunim odgovorima odgovara na postavljena pitanja. 

Učenik samostalno zapisuje izgovorene jednostavne rečenice i odvaja dijelove rečenice osnovnim pravopisnim znakovima.  

Učenik samostalno piše kratak strukturiran tekst (70 – 80 riječi) poznate tematike na temelju predloška, povezuje sve dijelove, koristi širok raspon obrađenog vokabulara, primjenjuje osnovna pravopisna pravila i kreativno se izražava. Pravilno i uglavnom točno koristi više jezičnih struktura niže razine složenosti.

 

Samostalno ispravlja svoj tekst.

 

vrlo dobar 

Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike (pri slušanju). Navodi ključne i većinu specifičnih informacija, te glavnu poruku teksta. Uglavnom samostalno, uz manje poteškoće, odgovara na pitanja, točno ispravlja većinu netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje većinu riječi koje nedostaju u tekstu. Greške uočava uz povremenu pomoć učitelja te ih samostalno ispravlja.

Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta poznate tematike i srednje dužine. Učenik uz povremenu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Razumije glavnu poruku teksta i izdvaja ključne i specifične informacije, što je vidljivo u popratnim zadacima koje rješava uz pokoju pogrešku. Eventualne greške brzo ispravlja. 

Učenik uz povremenu pomoć učitelja planira i priprema kratak tekst, povezuje elemente teksta,  prenosi glavnu poruku i ključne informacije koristeći se učestalim jednostavnim jezičnim strukturama niže razine složenosti.

U govorenju ponekad griješi, no samostalno ispravlja svoj govor.

Uz povremenu pomoć primjenjuje naglasak i intonaciju radi izražavanja vlastitog stava i značenja poruke i informacije koju prenosi.

Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u planiranom i jednostavnom neplaniranom razgovoru poznate tematike.

Obrađeni vokabular i jezične strukture niže razine složenosti je uglavnom usvojio te ih koristi u govoru.

 

Učenik uz povremenu pomoć zapisuje izgovorene jednostavne rečenice i odvaja dijelove rečenice osnovnim pravopisnim znakovima.  

Učenik uz povremenu pomoć piše kratak strukturiran tekst (70 – 80 riječi) poznate tematike na temelju predloška, povezuje gotovo sve dijelove, koristi velik broj novih riječi i izraza i primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju se koristi obrađenim jezičnim strukturama uz povremene greške.

 

Uz povremenu pomoć ispravlja svoj tekst.

dobar  

Učenik uz čestu pomoć u većini manje zahtjevnih  aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike (pri slušanju). Prepoznaje neke ključne i specifične informacije. Glavnu poruku teksta razumije djelomično. Uz povremenu pomoć učitelja odgovara uglavnom  točno na postavljena pitanja, točno ispravlja dio netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje dio riječi koje nedostaju u tekstu. 

Učenik uz čestu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta poznate tematike i srednje dužine. Učenik uz čestu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Glavnu poruku teksta razumije samo djelomično. Izdvaja samo neke ključne i specifične informacije uz čestu pomoć.

Greške sam teško ispravlja. 

Učenik uz čestu pomoć učitelja priprema i govori većinu kratkog teksta, povezuje elemente teksta, prenosi glavnu poruku i ključne informacije teksta. Djelomično točno i uz čestu pomoć koristi odgovarajuće učestale jezične strukture niže razine složenosti. Obrađeni vokabular je uglavnom usvojio te ga koristi u govoru.

Uz čestu pomoć planira, priprema i sudjeluje u planiranom i neplaniranom razgovoru poznate tematike.

Uz čestu pomoć primjenjuje naglasak i intonaciju u poznatim i jednostavnim porukama i situacijama radi izražavanja vlastitog stava i značenja informacije.

U govorenju dosta griješi, no uz čestu pomoć ispravlja svoj govor.

Učenik uz čestu pomoć zapisuje izgovorene jednostavne rečenice i odvaja dijelove rečenice osnovnim pravopisnim znakovima.  

Učenik uz čestu pomoć piše kratak strukturiran tekst (70 – 80 riječi) poznate tematike na temelju predloška, povezuje samo neke dijelove, koristi manji broj novih riječi i izraza i djelomično točno primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju koristi više obrađenih jezičnim struktura uz česte greške.

 

Uz čestu pomoć ispravlja svoj tekst.

 

 

 

dovoljan 

Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje glavne poruke jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike (pri slušanju). Uz stalnu pomoć i pojednostavljenja prepoznaje samo neke ključne i specifične informacije. Uz pomoć nastavnika odgovara djelomično točno na postavljena pitanja, koristeći uglavnom kratke odgovore. Ispravak netočnih tvrdnji i nadopunjavanje teksta teče otežano i uz nastavnikovu pomoć. 

Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike.

 Učenik uz stalnu pomoć primjenjuje određena odgovarajuća intonacijska obilježja. Glavnu poruku teksta razumije isključivo uz objašnjenja i pojednostavljenja. Većinu ključnih i specifičnih informacija prepoznaje vrlo teško, čak i uz pomoć.

Greške ispravlja isključivo uz pomoć učitelja.

Učenik uz stalnu pomoć učitelja govori tek dijelove teksta koje ne povezuje u smislenu cjelinu. Glavnu poruku i ključne informacije teksta teško prenosi radi slabog poznavanja i  usvojenosti jednostavnih jezičnih struktura i obrađenog vokabulara. Uz stalnu pomoć sudjeluje u jednostavnom planiranom razgovoru, no nudi samo vrlo kratke odgovore i oslanja se na poticaj učitelja. Otežano samostalno sastavljati jednostavne rečenice, može pravilno ponoviti po modelu.

Ima nepravilan naglasak i intonaciju pa teško izražava vlastiti stav i  smisao informacije.

 

Učenik uz stalnu pomoć zapisuje izgovorene jednostavne rečenice, a pri odvajanju dijelova rečenice osnovnim pravopisnim znakovima puno griješi.

Učenik uz stalnu pomoć piše kratak strukturiran tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje dio dijelova, koristi vrlo mali broj novih riječi i izraza i primjenjuje neka osnovna pravopisna pravila. Jezične strukture primjenjuje na osnovu predloška te često griješi.

 

Uz stalnu pomoć ispravlja svoj tekst.

 

 


Upisi u srednje škole

Digitalna brošura „Odaberi svoju školu“ za iduću školsku godinu

 

Preporuke za sve odgojno-obrazovne ustanove (8.4.2022.)

Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela (28.2.2022.)

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (25.2.2022.)

Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (Ver19 - 31.1.2022.)

Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (Ver18 - 24.1.2022.)

Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (Ver17 - 10.1.2022.)

ODLUKA o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (12.11.2021.)

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene (25.10.2021.)

Postupak kod jednog učenika oboljelog od COVID-19 koji je bio na nastavi u vrijeme zaraznosti  (25.9.2021.)

Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. (31.8.2021.)

Uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (26.8.2021.)

ONline nastava
e-Dnevnik

Individualni razgovori

  Školska godina 2021./22.

CARNET WEBMAIL

natjecanja

Donacije

Predavanja

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Kalendar za šk. g. 2020./21.
SOS 112

Arhiva vijesti
CMS za škole logo
Osnovna škola Ljubešćica / Zagrebačka 22, HR-42222 Ljubeščica / os-ljubescica.skole.hr / ured@os-ljubescica.skole.hr
preskoči na navigaciju