preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ljubešćica

 > Nastava  > Predmeti  > MATEMATIKA
 

IME I PREZIME UČITELJA: Vesna Bukal

PREDMET: matematika

 

ELEMENTI OCJENJIVANJA/VREDNOVANJA:

Naziv

Opis

usvojenost znanja i vještina

Učenik:

- opisuje matematičke pojmove

- odabire pogodne i matematički ispravne procedure te ih provodi

- provjera ispravnost matematičkih postupaka i utvrđuje smislenost rezultata

- upotrebljava i povezuje matematičke koncepte

Matematička komunikacija

 

Učenik:

- koristi se odgovarajućim matematičkim jezikom (standardni matematički simboli, zapisi i terminologija) pri usmenome i pisanom izražavanju

- koristi se odgovarajućim matematičkim prikazima za predstavljanje podataka

- prelazi između različitih matematičkih prikaza

- svoje razmišljanje iznosi cjelovitim, suvislim i sažetim matematičkim rečenicama

- postavlja pitanja i odgovara na pitanja koja nadilaze opseg izvorno postavljenoga pitanja

- organizira informacije u logičku strukturu

- primjereno se koristi tehnologijom

Rješavanje problema

Učenik:

- prepoznaje relevantne elemente problema i naslućuje metode rješavanja

- uspješno primjenjuje odabranu matematičku metodu pri rješavanju problema

- modelira matematičkim zakonitostima problemske situacije uz raspravu

- ispravno rješava probleme u različitim kontekstima

- provjerava ispravnost matematičkih postupaka i utvrđuje smislenost rješenja problema

- generalizira rješenje

 

RAZINE POSTIGNUĆA: usvojenost znanja i vještina

ODLIČAN

VRLO DOBAR

DOBAR

DOVOLJAN

učenik pokazuje potpuno razumijevanje svih pojmova i nastavnih sadržaja

učenik pokazuje razumijevanje većine nastavnih pojmova i nastavnih sadržaja

učenik pokazuje razumijevanje pojedinih pojmova i nekih nastavnih sadržaja

učenik pokazuje djelomično razumijevanje nekih nastavnih sadržaja

točno i samostalno rješava složenije zadatke

točno i uglavnom samostalno rješava zadatke

uglavnom točno rješava jednostavnije zadatke

točno rješava najjednostavnije zadatke

samostalno provjerava ispravnost matematičkih postupaka i utvrđuje smislenost rezultata

provjerava ispravnost matematičkih postupaka i utvrđuje smislenost rezultata, uočava i ispravlja pogreške koje je sam uočio

ponekad provjera ispravnost matematičkih postupaka, za dobiveni rezultat ne utvrđuje smislenost, ispravlja pogreške na koje je upozoren

ispravnost matematičkih postupaka i smislenost rezultata provjerava kad je eksplicitno navedeno da treba, pogreške na koje je upozoren ispravlja uz pomoć učitelja

ispravno upotrebljava matematički vokabular, samostalno i točno prezentira matematičke ideje, računske postupke primjenjuje u skladu s konceptom

povremeno griješi kod upotrebe matematičkog vokabulara, točno i uglavnom samostalno prezentira matematičke ideje, računske postupke primjenjuje u skladu s konceptom

povremeno griješi kod upotrebe matematičkog vokabulara, nesamostalan je u prezentiranju matematičkih ideja, griješi kod primjene računskih postupaka u skladu s konceptom, ali samostalno ispravlja pogreške na koje je upozoren

često griješi kod upotrebe matematičkog vokabulara, nesamostalan je u prezentiranju matematičkih ideja, potrebna je pomoć učitelja kod primjene računskih postupaka u skladu s konceptom

 

RAZINE POSTIGNUĆA: matematička komunikacija

ODLIČAN

VRLO DOBAR

DOBAR

DOVOLJAN

samostalno interpretira i obrazlaže postavljene probleme

gotovo samostalno interpretira i obrazlaže većinu postavljenih problema

učenik interpretira i obrazlaže jednostavnije zadatke

učenikova obrazloženja su nepotpuna i neprecizna

točno i precizno koristi matematičke pojmove i simbole

uglavnom točno koristi većinu matematičkih pojmova i simbola

koristi matematičke pojmove i simbole uz manje nepreciznosti

neprecizno ili netočno koristi matematičke pojmove i simbole

modelira problemsku situaciju, samostalno organizira informacije u logičku strukturu, promišlja i prelazi između različitih matematičkih prikaza, samostalno, cjelovito i točno prezentira svoja razmišljanja

uz manju pomoć modelira problemsku situaciju, samostalno organizira informacije u logičku strukturu, povremeno griješi kod promišljanja  i prelaza između različitih matematičkih prikaza, kod prezentacije svojih razmišljanja ne koristi uvijek cjelovite, suvisle i sažete rečenice, ali ispravlja pogreške koje je sam uočio

nesamostalan je kod modeliranja problemske situacije, uz pomoć učitelja organizira informacije u logičku strukturu, često griješi kod promišljanja  i prelaza između različitih matematičkih prikaza, kod prezentacije svojih razmišljanja ne koristi cjelovite, suvisle i sažete rečenice, ali ispravlja pogreške na koje je upozoren

neprecizno ili netočno modelira problemske situacije, ograničeno organizira informacije u logičku strukturu, pokazuje teškoće kod promišljanja i prelaza između različitih matematičkih prikaza, nesamostalan je kod prezentacije svojih razmišljanja, ali uz pomoć učitelja ispravlja pogreške ne koje je upozoren

racionalno i učinkovito koristi tehnologiju svjestan prednosti i nedostataka primjene tehnologije

koristi tehnologiju pri istraživanju i provjeri pretpostavki

tehnologiju koristi samo kao pomoć pri rješavanju računskih zadataka

primjenjuje samo rutinske, ali ne uvijek primjerene i racionalne postupke

 

RAZINE POSTIGNUĆA: rješavanje problema

ODLIČAN

VRLO DOBAR

DOBAR

DOVOLJAN

samostalno koristi najjednostavnije i najučinkovitije načine rješavanja problema

uspješno rješava većinu problema koristeći prikladne metode

rješava jednostavnije probleme, no ne uvijek najprikladnijim metodama

rješava samo elementarne probleme rutinskim postupcima

samostalno analizira i interpretira problem kao i postupak rješavanja

uz manju pomoć analizira i interpretira problem kao postupak rješavanja

interpretira jednostavnije probleme i postupke rješavanja

uz pomoć interpretira najelementarnije problema

samostalno provjerava, interpretira, analizira i vrednuje rješenje

provjerava točnost i smislenost rješenja, uočava i ispravlja uočene greške

ponekad provjerava rješenje, ali ga ne interpretira u kontekstu, ispravlja pogreške na koje je upozoren

rješenja provjerava kad je eksplicitno navedeno da treba i to isključivo u jednostavnijim situacijama, a interpretaciju rješenja i ispravljanje pogrešaka (na koje je upozoren) radi uz pomoć

razlikuje bitno od nebitnog uz uočavanje ključnih pojmova, primjenjuje analogiju i generalizaciju u novim situacijama

zaključuje nepotpunom indukcijom i neformalnom dedukcijom

zaključuje nepotpunom indukcijom i neformalnom dedukcijom s manjim brojem koraka u jednostavnijim situacijama

učenik u jednostavnijim situacijama zaključuje nepotpunom indukcijom s malim brojem koraka

povezuje usvojeno znanje s drugim sličnim sadržajima u različitim situacijama

uspostavlja i razumije veze među matematičkim konceptima i sadržajima

uspostavlja i razumije osnovne veze među matematičkim konceptima i sadržajima

uspostavlja osnovne veze među matematičkim sadržajima

uspoređuje i klasificira objekte prema višestrukim zadanim i odabranim kriterijima

uspoređuje i klasificira objekte prema zadanom i odabranom kriteriju

uspoređuje i klasificira objekte prema zadanom kriteriju

uspoređuje i klasificira jednostavne objekte prema jednostavnom zadanom kriteriju

 

Ocjene iz usmenih i pismenih provjera upisuju se u odgovarajuću rubriku (usvojenost znanja i vještina, matematička komunikacija ili rješavanje problema) ovisno o vrsti kognitivnih procesa koji prevladavaju u provjeri.
U jednoj pismenoj provjeri moguće je ocijeniti više elemenata vrednovanja (ovisno o nastavnim sadržajima) s čime će učenici biti upoznati prilikom najave pismene provjere (najmanje 14 dana prije same provjere). Ocjena proizlazi na temelju sljedeće bodovne skale:

0 % - 44 %  -> nedovoljan(1)

45 % - 59%  -> dovoljan(2)

60% - 74%  -> dobar (3)

75% - 87% ->  vrlo dobar(4)

88% - 100 % ->  odličan(5)

Učenik koji iz pismene provjere dobije ocjenu nedovoljan(1) (iz jednog elementa vrednovanja ili više njih) dužan je pristupiti ispravku. Ispravak je konceptualno sličan ispitu (može obuhvaćati tipove zadataka koji nisu bili na ispitu, ali pripadaju u istu nastavnu cjelinu); ocjenjuju se isti elementi vrednovanja i rezultira ocjenom od 1 do 5. Ispravak pismene provjere piše se najmanje tjedan dana nakon analize ispita.

Učenik koji i iz prvog ispravka dobije ocjenu nedovoljan(1) (iz jednog elementa vrednovanja ili više njih) dužan je pristupiti drugom ispravku.  Drugi ispravak je konceptualno sličan ispitu i prvom ispravku (može obuhvaćati tipove zadataka koji nisu bili na ispitu i/ili ispravku, ali pripadaju u istu nastavnu cjelinu); ocjenjuju se isti elementi vrednovanja i rezultira ocjenom od 1 do 5. Drugi ispravak piše se najmanje tjedan dana nakon uvida u prvi ispravak. Ocjene iz prvog i drugog ispravka proizlaze na temelju iste bodovne skale kao i ispit.

Učenici koji ni nakon drugog ispravka nisu dobili pozitivnu ocjenu, odgovarat će usmeno. U slučaju da takvih učenika ima više, učenici mogu odgovarati i na dopunskoj nastavi.

Učenici koji su iz pisane provjere dobili ocjenu 2, 3 ili 4, a nisu zadovoljni ocjenom, također mogu pristupiti ispravku. U slučaju slabije ocjene iz ispravka, učeniku se ocjena iz ispravka neće upisati, već samo bilješka. Učenik koji je iz ispita dobio pozitivnu ocjenu može pristupiti samo prvom ispravku.

Ocjena iz ispita i ispravka su jednako vrijedne, obje se gledaju prilikom zaključivanja ocjene.

 

Tokom nastavne godine učenik će biti dvaput usmeno ispitan (ne računajući usmeno ispravljanje ispita). Iznimka su učenici koji na kraju nastavne godine odgovaraju za višu ocjenu ili učenici koji imaju prilagodbu ili individualizaciju postupaka. Također, učitelj može usmeno ispitati bilo kojeg učenika koji ometa rad učitelja i ostalih učenika.

Usmeno ispitivanje može se provoditi i na način da učenik zadatke (ili dio njih) rješava na papir (ovisno o nastavnim sadržajima). Ako veći broj učenika rješava zadatke na papiru (bez obzira radi li se o normalnom odgovaranju ili „ispravljanju“ ocjena iz pismene provjere) učitelj možda neće moći isti sat ispraviti i dati svim učenicima ocjene, već će im ocjene priopćiti sljedeći put kad imaju matematiku.

 

Jednom ili dvaput mjesečno učenici će pisati najavljenu kratku pismenu provjeru kako bi dobili povratnu informaciju o usvojenosti ishoda i sadržaja. Dakle, kratka pismena provjera rezultirat će samo bilješkom u eDnevniku.

 

Za učenike koji teža savladavaju nastavno gradivo organizirat će se i dopunska nastava koja je obavezna za učenike koje učitelj odredi. Dopunskoj nastavi mogu prisustvovati i učenici koji žele utvrditi nastavno gradivo.

 

Pisanje domaćih zadaća je obavezno. Svrha domaće zadaće je uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja. Domaće zadaće se ne ocjenjuju, ali se pregledavaju i njihova uspješnost se bilježi u eDnevnik, ne nužno na svakom satu.

 

Učenik je dužan zapisivati nastavno gradivo, slušati učitelja, pitati za pojašnjena ako nešto nije jasno, uvažavati tuđe mišljenje i poštivati kućni red škole.

 

 

 


Upisi u srednje škole

Digitalna brošura „Odaberi svoju školu“ za iduću školsku godinu

 

Preporuke za sve odgojno-obrazovne ustanove (8.4.2022.)

Odluku o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela (28.2.2022.)

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (25.2.2022.)

Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (Ver19 - 31.1.2022.)

Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (Ver18 - 24.1.2022.)

Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (Ver17 - 10.1.2022.)

ODLUKA o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (12.11.2021.)

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene (25.10.2021.)

Postupak kod jednog učenika oboljelog od COVID-19 koji je bio na nastavi u vrijeme zaraznosti  (25.9.2021.)

Modelima i preporukama za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2021./2022. (31.8.2021.)

Uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. (26.8.2021.)

ONline nastava
e-Dnevnik

Individualni razgovori

  Školska godina 2021./22.

CARNET WEBMAIL

natjecanja

Donacije

Predavanja

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Kalendar za šk. g. 2020./21.
SOS 112

Arhiva vijesti
CMS za škole logo
Osnovna škola Ljubešćica / Zagrebačka 22, HR-42222 Ljubeščica / os-ljubescica.skole.hr / ured@os-ljubescica.skole.hr
preskoči na navigaciju